Smartmålere/AMS-enheter, helseproblemer og overvåkning av norske borgere.

Posted: 21/03/2016 in Filosofi

Skriv under på kampanjen mot tvangsinnstallasjon av smartmetere her.

smartmeterSnikinnføring av ”smartmålere” i boliger i Norge.
For tre dager siden fikk vi et brev i posten fra Agder Energi, der de opplyste om at den 29. Mars ville de komme inn i huset vårt og installere en såkalt ”smartmåler”. Videre stod det at myndighetene hadde vedtatt at alle landets over 2,6 millioner strømkunder skal ha fått montert nye smarte strømmålere innen 1. Januar 2019. I vårt område skulle de begynne en pilotinstallering av disse nye strømmålerne.

Vi ble ganske overrasket over dette brevet. Jeg har tidligere kun såvidt hørt om disse smartmålerne ved tilfeldige kommentarer på internett, men vi har aldri fått noe som helst informasjon fra myndigheter eller energiverket hva dette er, hvorfor det skal installeres og hvilke ulemper dette kan føre til.  Vi ringte Agder Energi med en gang og sa at vi ikke ønsker dette apparatet i huset vårt. Da fikk vi beskjed om at den eneste måten å slippe unna på var å skaffe seg legeerklæring. Etter mye research de siste dagene har vi funnet ut at de to viktigste grunnene til at vi ikke ønsker å ha et smart meter er at disse apparatene kontinuerlige sender ut stråling og at det har vært rapportert om omfattende symptomer og helseplager knyttet til disse apparatene. Den andre grunnen er at dette er et angrep på personvernet fordi disse apparatene kontinuerlig overvåker ALL bruk av elektrisitet i boligen, noe som vi mener absolutt bryter med den norske grunnloven. Hverken samboeren min eller jeg er spesielt hysteriske når det gjelder stråling. Vi har både Wi-Fi og mobiltelefon, men vi har respekt for strålingen og tar forhåndsregler. Vi bruker hands-free til mobilen, setter den i ”fly-modus” om natta og har satt ned strålingsgraden på den trådløse routeren til minimalt. Vi har aldri hatt mikrobølgeovn. Problemet med et smartmeter, er at det aldri kan skrus av. Det sender ut mikrostråling, og registrerer bruk av forskjellige elektriske apparater i huset, kontinuerlig.

Hva er et smartmeter?
Et smartmeter, også kalt en AMS-enhet (avansert måle- og styringssystem) er en liten datamaskin som monteres i sikringsskapet ditt. Den erstatter den gamle analoge strømmåleren. Smartmeteret overvåker all bruk av strøm i boligen og  og sender automatisk avlesning av forbruket ditt til nettselskapet. I Norge belastes strømnettet ujevnt gjennom døgnet. Nordmenn bruker mye strøm på morgenkvisten (før skole/arbeid/barnehage) og på ettermiddagen når folk kommer hjem og middagen skal lages. Poenget med smartmeteret er at du har anledning til å fjernstyre all elektrisitet i boligen og for eksempel starte vaskemaskinen mens du er på jobb, når strømprisen er lavest og det er lite belastning på strømnettet, ved hjelp av en app. Idéen høres god ut, men det er for mange kjente og ukjente ulemper til at dette er en lur investering.


Helseproblemer knyttet til et smartmeter:

Dette apparatet sender ut elektromagnetisk mikrostråling kontinuerlig. Jo nærmere du er apparatet, jo sterkere er strålingen. Forskning viser at mange folk har fått helseskader av dette apparatet (smartmeteret). EMF Safety Network i USA har mottatt en rekke av henvendelser fra mennesker som plutselig har opplevd symptomer etter at smartmeteret ble installert. Det nevnes blant annet søvnproblemer, avbrutt søvn, mareritt, hyppige neseblødninger, nervøsitet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, utmattelse, øresus, omtåkethet, hukommelsesproblemer, utmattelse, svimmelhet, balanseproblemer,  hodepine, stikkende hodepine, hoste, forverret astma, utslett, endokrine problemer (hormonell ubalanse), hjertebank, hurtig puls, uregelmessig puls, anfall av ymse slag, hyperaktivitet/plutselig forandring av oppførsel hos barn og tilbakefall av kreft.

Den amerikanske kreftforeningen skriver på sin side:
”Because RF radiation is a possible carcinogen, and smart meters give off RF radiation, it is possible that smart meters could increase cancer risk.”  Oversettelse:  ”Fordi RF-stråling muligens er kreftfremkallende, og smart metere avgir RF-stråling, er det mulig at smartmetere øker sjansen for kreft”. Kilde.

Verdens helseorganisasjon har klassifisert trådløs stråling (som smartmeterne avgir) som et ”2B carcinogen” (kreftfremkallende stoff) på bakgrunn av forskning som viser en sammenheng mellom mobilstråling og hjernekreft. Kilde.

Video som viser hvordan blodceller forandrer seg etter bare 2 minutters eksponering fra et smartmeter, en fot unna.

Da en opplyst person kontaktet Hafslund angående smartmetere og helseplager fikk hun opplyst om at AMS-ene ”…  som hovedregel ikke være plassert i oppholdsrom som kjøkken, soverom og stue”. Hvis dette apparatet er helt trygt, så forstår jeg ikke hvorfor de har satt disse begrensningene. Og ”Videre vil strålingen stort sett kun være aktiv noen få minutter i døgnet.” Det motsatte har blitt bevist – amerikanske statsborgere har selv målt strålingen i boligen sin etter å ha fått installert et smartmeter, og den sender ut pulser med elektromagnetisk stråling kontinuerlig. Videre skriver Hafslund ”Det er forskriftsfestet at nettselskapene skal installere AMS i hvert målepunkt. Dette gjelder ikke dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbrukeren». I forskriftsvedtaket er det presisert at «ulempe» først og fremst er å forstå i helsemessig forstand. Hensynet til personer som måtte ha helsemessig ulempe av elektroniske målere bør derfor være godt ivaretatt.” Det vil si at disse smartmålerne skal tvangsinstalleres, og at den eneste måten du kan si nei til dette på er skaffe deg en legeerklæring. Det holder ikke at du ikke ønsker denne potensielt helsefarlige stråleboksen i huset ditt.

Samboeren min sendte en henvendelse til NVE (Norges Vassdrag og Energiforbund) med forespørsel om å få en skriftlig garanti for at et smartmåler ikke kan forårsake helseplager. Dette var svaret han fikk: «Til spørsmålet om «skriftlig garanti» så finnes det ingen lovhjemmel som pålegger verken NVE, nettselskapet eller andre å utstede den slags garantier. Men som sagt i det ovenstående; det å være tilknyttet strømnettet er en frivillig sak, med alle de ønskte og uønskte konsekvenser dette måtte innebære.» Dette vil si at hvis du får helseplager pga smartmåleren, så vil NVE motsatte seg alt av ansvar.

Snikinnføring av en potensiell helsetrussel:
Å snikinnføre et apparat som muligens er en helserisiko i tusenvis av boliger er en fryktelig udemokratisk måte å gå frem på. Hafslund har opplyst om at borgerne skulle få god informasjon på forhånd. Undersøkelser viser at 84% av befolkningen ikke engang vet hva et smartmeter er. Omtrent ingen har fått noe som helst informasjon om smartmetere eller forespørsel om dette er noe de ønsker. Ingen har fått opplyst om helserisiko forbundet med dette, og når man plutselig får et brev om at installasjonen skal utføres på en bestemt dato, så er dette like alvorlig som at en lege skriver ut medisiner og gjemmer pakningsvedlegget over bivirkninger, som kan være svært alvorlige. Det er svært alvorlig å føre folk bak lyset på denne måten.

Overvåkning og brudd på personvern:
En AMS-enhet (et smartmeter) vil overvåke all strømforbruk i boligen din. Den vil vite når du er hjemme, når du er bortreist, når du sover og når du er våken og når du f.eks bruker en datamaskin, som følge av hvilke strømkilder du bruker. Etter hvert som flere og flere hvitevarer blir ”smarte”, vil enheten kommunisere med disse og lagre all bruk av dem. Selv om kraftselskapet hevder at all denne dataen er kryptert og at ingen utenforstående skal få tilgang til den, så kan man jo stille seg spørsmålet om dette strengt tatt er nødvendig?

Hvordan dette bryter med loven:
Jeg mener at tvangsinnføring av smarmetere i norske hjem bryter både grunnlovens paragraf § 102:  «Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle. Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.» Kilde.

Og den bryter menneskerettighetenes Artikkel 12: «Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.» Kilde.

Å tvangsinnføre overvåkning av en innbyggers daglige vaner og rutiner, er lovbrudd.

Straffer norske beboere:
Et smartmeter vil vise det vil allerede vet –at vi forbruker mest strøm på morgenkvisten og om ettermiddagen. Dette vil i fremtiden antageligvis føre til at strømmen blir dyrere på disse tidspunktene uten at du som forbruker kan gjøre noe med det. Hele det norske samfunnet er bygd på at man skal stå opp tidlig, gå på skole/arbeid og så komme hjem på ettermiddagen. Å sette opp strømprisen i det tidsrommet man behøver strøm uten å gi oss noe alternativ, er meningsløst. I stedet for å installere et smartmeter, som forteller oss akkurat det vi vet fra før, er det mange løsninger som er mye bedre og billigere. De gamle målerne er pålitelige og fungerer utmerket. Kraftselskaper kan pålegge oss å avlese strømmen hyppigere. De kan bøtelegge folk som ikke avleser strømmen, de kan ha kontroller der de har stor mistanke om at det blir meldt inn feil målestand, og staten kan subsidiere tiltak for både forbrukere og arbeidsgivere som ønsker grønnere løsninger (innkjøp av tetningslister, timere, etterisolasjon, bruk av LED-teknologi, installasjon av enøk-varmepumper etc). Totalkostnaden for å installere smartmetere i norske boliger er beregnet til cirka 10 milliarder(!) kroner. Kilde. Tenk på hvor mange grønne tiltak som både er effektive, som fungerer og som ikke er helseskadelige vi kunne brukt i stedet.

Til slutt:
Poenget med denne bloggen er at vi alle trenger å vite mer om hva et smartmetere er og hva en installering av et slikt smartmeter betyr for deg og din familie – spesielt når det kommer til overvåkning og helserisiko. Jeg valgte å skrive denne bloggposten fordi jeg bryr meg om mine medmennesker – og dyr. Jeg vet dette er mye informasjon å fordøye på en gang, men jeg oppfordrer likevel alle til å se dokumentarfilmen «Take Back Your Power.

.
.
.

Nedenfor finner du linker og helt nederst finner du uttalelser fra amerikanske borgere som har fått helsa ødelagt av ”smart”metere.


Linker og informasjon:

Se den prisvinnende dokumentarfilmen ”Take Back Your Power”:
https://takebackyourpower.vhx.tv/buy/take-back-your-power?country=us&platform=windows&uid=4636548590522&site_id=5696

Har du dårlig tid, så ta deg i hvert fall tid til dette lille utdraget fra filmen (14 minutter):
https://www.youtube.com/watch?v=3lph5wDTt_g

Den østerriske legeforeningen advarer mot smartmetere:
https://takebackyourpower.net/austrian-medical-association-objects-to-smart-meter-rollout/

Harvard Medical Doctor Warns Against Smart Meters:
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/harvard-medical-doctor-warns-against-smart-meters/

Hva datatilsynet mener om ’smartmålere’ og misbruk av informasjon:
https://www.datatilsynet.no/teknologi/stromavlesing/

TU – Nordmenn har ikke fått noe som helst informasjon om hva smartmetere er:
http://www.tu.no/artikler/nesten-ingen-vet-hva-en-smart-strommaler-er/234851

Etterretningstjeneste måtte gripe inn mot «smarte» energimålere
http://www.digi.no/sikkerhet/2016/03/22/etterretningstjeneste-matte-gripe-inn-mot-smarte-energimalere

Datatilsynet: «Smart straummåling» truar personvernet
http://www.nrk.no/hordaland/smartmalarar-truar-personvernet-1.11962986

Sintef – Utfordringer med personvernet:
http://infosec.sintef.no/informasjonssikkerhet/2014/08/hvorfor-driver-vi-og-maser-om-personvern-i-smart-grid/

Stop smart meters – organisasjon:
http://stopsmartmeters.org/why-stop-smart-meters/

FELO sin side ang. smartmetere (- er du el-overfølsom? Her finner du info. om legeerklæring)
http://www.felo.no/straalekilder/ams-automatiske-stroemavlesere-smart-meters/

Smarte målere – en helsefare vi bør unngå!
http://www.tb.no/smarte-malere-en-helsefare-vi-bor-unnga/o/5-76-242198

Gjensidige frykter at smarte strømmålere vil føre til at mange blir fristet til å bruke vaskemaskiner og tørketromler om natten for å spare penger. Det vil i så fall øke antall dødsbranner, mener forsikringsselskapet.
http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2017/01/20/195271811/frykter-flere-branner-med-nye-strommalere

.
.
.

Nedenfor følger et lite utvalg av uttalelser fra amerikanske borgere, deriblant leger og helsepersonell, om alvorlige helseeffekter som har oppstått etter at smartmetere har vært installert: Alle uttalelsene kan du laste ned og lese her.  (Smart-meter-health-complaints.pdf)

«I have NEVER had headaches in my life but now find myself with one everytime I spend time in the room next to where my smart meter was installed. I want this thing out and my old meter returned.»

«I am a health practitioner concerned about the effects of Smart Meters I have seen in my patients. Many previously healthy people are having symptoms dating from the installation of their Smart Meters or shortly thereafter. Some patients already health-compromised, have gotten worse since their Smart Meters were installed. Some are affected more than others. Some have become disabled from their symptoms.
I feel strongly that installation of Smart Meter’s with their potential health hazards is a violation of the personal rights and freedom of myself and others.
I have refused a Smart Meter and want the right to continue to do so to protect my health.»

«One day I got a notice in the mail that “Smart Metetrs” were being deployed in my neighborhood in Long Beach weather I liked it or not. I found it interesting that they use a military term to describe this intervention. Since the meter was installed I have had problems with my heart racing for no apparent reason while I am in bed. The meter is on the other side of my bedroom wall. I am in my 60s and everyone I have talked to at Southern California Edison claims the meters are not the problem and no more dangerous than a cell phone. However the phone I can shut off. It has even affected my pets. I have two old dogs and two young cats. Since the meter installation I have noticed that they are panting more and at times seem to have trouble breathing. I do not believe these meters have been studied long enough as to long term effects on humans or animals. I would really like my analog back and have no desire to watch the meter on my computer to see how much energy I’m using. I have no air conditioner; dish washer;clothes washer or dryer. Nor do I have central heating, extra refrigerators or freezers. I use a power strip for my computer and shut it off when not in use. I don’t need this big brother utility dictating my energy use. It is an invasion of privacy and it puts meter readers out of work. Higher unemployment rates in this state are NOT needed.»

«I have been having increased symptoms over the past few years since a Smart Meter was installed. I did allow it but didn’t know then about the health risks, and it’s located just outside out bedroom window. I have tinnitus, heart palpitations, many aches and pains that I never had before. I keep going to the doctor’s office spending money on trying to feel well, but to no avail. I wish I could find out if we can have it removed.»
– Mary L.

«I live in a 472 sf small studio, there are 7 smart meters outside the wall of my bed. PG&E installed about a year ago, I recently am dying from the terrible headaches, woke up many times at night , with also very loud ring deep in my ear, consistently ring in my ear !!! I want to throw up all the time, very very tired, do not want to do anything, bad memory, I cannot believe I start to feel my heart is beating so heavy painful and just struggled to make it going. I went to see the doctor, I was told to move out of this room far away from smart meter as soon as possible. I contacted with PG&E, they told me that those killer smart meters are not going to be removed no matter what, PG&E is murder !!!! we need to do something about it in Goverment to get rid off this killer smart meter !!! I do not want smart meter damage my 6 years old child’s brain or any part of our body, please stand up to protect our own life !!! I live in los Gatos, Santa Clara , Ca. thank you for reading and need help !!!»
– Cathryn de Gery

«Since I had the SmartMeter placed on my home (master bedroom wall by headboard of my bed) involuntarily by SDG&E about 3-4 months ago, I have developed increasingly severe reactions to EMF (electromagnetic fields). I have constant ringing in my ears, getting louder and very distracting; headache, sinus pain, feeling of heaviness in chest, disorientation, mental confusion, difficulty concentrating and with calculation and driving, nausea, and very hard to use computer, phones, etc. Can’t sleep well, insomnia, though improved with change of bedroom. My doctor wrote a letter demanding under the ADA that SDG&E remove the SmartMeter, the reply was that SM’s don’t impact health, my doctor is wrong that the ADA covers this, and they essentially refuse to remove the SM. Needless to say, I am shocked, horrified, and will take further steps. This is an example of Big Brother in our lives worse than anything I have seen in America in 60 years. They can harm and kill us legally now, in our own country. This is an outrage.»
– San Diegan

«I am Toril Jelter, a board certified pediatrician specializing in medical and environmental aspects of autism related illness. I have health concerns regarding the unbridled roll out of wireless technologies without adequate health studies before hand. Dear FDA/FCC, I request a moratorium on the Smart Meter roll out ASAP until a proper assessment of health effects has been conducted. Here are a few patient stories for your review: A 2 year old child can’t sleep at night. He screams inconsolably for hours. When the mother takes the child away from the SF Bay area to a remote area with poor cell phone reception the child sleeps well every night and naps as a normal 2 year old would during the day. A 40 year old man with MS & EHS (multiple sclerosis and electrohypersensitivity) requests no Smart Meter. His doctor writes a letter to support this request. It is granted BUT only temporarily! His 4 neighbors get a Smart Meter and he develops such severe ringing in the ears (tinnitus) that he is no longer able to sleep indoors. He discovers that the only way he can sleep is to sleep outdoors. (This could be explained by the cumulative effect of EMF in his home + the Smart Meters next door.) A 45 year old woman with MS has been stable for several years. After installment of a Smart Meter she goes down hill rapidly. Depression,flu-like symptoms and severe fatigue. Another woman with MS 50 years old improving. Gets a Smart Meter. Gets worse balance, worsening depression. Falls breaks 2 ribs and punctures a lung. A 10 year old child with high functioning autism gets a Smart Meter. His handwriting deteriorates. He seems more fatigued. He gets flu like symptoms frequently. Looses his appetite. Stops gaining weight. A 65 year old woman gets a Smart Meter, actually 4 at the head of her bed. (condo)She develops severe tinnitus, sleep disturbance, intermittent confusion, memory problems, heart palpitations and diabetes. PLEASE HAVE AT LEAST ONE PERSON READ AND UNDERSTAND.»
– Toril Jelter

«On October 22nd of 2011, my life changed forever. I was sitting writing a letter to my daughter, and I began to get stinging, shooting pains in my jaw and ear area, my sinuses starting filling up and my head felt like it was full of paint. That night I was unable to sleep because of a very alarming case of acute tinnitus, unlike anything I had ever experienced before, and chest pains. The next night I was awakened from a dead sleep at 1:30 in the morning with vacuum-cleaner like tinnitus and an alternating two-tone noise that sounded like notes from an electric keyboard. It was so loud that I opened the window to see if it was coming from outside. I had to put on street clothes and walk away from our apartment in search of relief. A couple of blocks away, the tinnitus diminished greatly. When I came back I had to lie on the couch in the living room and turn on the TV and heater to help mitigate the white noise in my head to try to sleep. Staying asleep was another battle. This nightmare went on for a couple of more nights.
I stayed away from the apartment during the day, and it was patently obvious that the symptoms abated away from the 11 “Smart” meters installed in our building a couple of months prior. As I already had fibromyalgia, missing deep sleep cycles affected my health all day long. My ten year old son and I had to start finding different places to sleep. I soon began to realize that some of the symptoms he had been having disappeared away from the apartment – chest pains so alarming I had to take him to a pediatric cardiologist, “stinging” headaches, and bouts of fatigue.
My son and I have now been homeless since early December, when I was finally able to get us all the way out of our apartment in spite of debilitating symptoms, including head aches, diarrhea, nausea, hand numbness, chest pains, neck pains, and extremely upsetting cognitive impairment. We are having to move into a van and are currently searching for a place to park/live where we can remain relatively healthy – at least functional. I have had to cut down on the hours I can work, and usually have to work under very difficult conditions, in terms of symptoms. There is utterly no mystery here in terms of causation – most symptoms diminish the further away my son and I get from electro-smog sources. After a big exposure, though, it takes some time to recover to the usual level (of discomfort!)
The CPUC has allowed PG&E to ruin my son’s and my health, and that of many, many others, and we have had no recourse but to take the brunt of it with no official help – even doctors at this point are generally ignorant of the EHS phenomenon (in this country). So where’s the accountability? This travesty is indefensible and unconscionable. PG&E needs to stop this madness immediately, and the CPUC needs to make them stop. And we victims of this outrageous breach of public trust need to be compensated».
– Anon, CA.

Save

Save

Save

Advertisements
Kommentarer
 1. Arnstein sier:

  Håper så mange så mulig får lese dette innlegget,vi blir nok bestrålt som det er av mobilmaster wi fy radar ol.Jeg har snakket med kraftleverandør og NVE det er opp til kraftselskapet om dei vil pålegge oss å få dette innstalert.Vi skal ikke ha noe som vi får dårligere livskvalitet av innstalert, å håper at folk våkner opp og ser galskapen i dette.

  • Kaja sier:

   Ja, jeg er enig. Så lenge man ikke vet om dette er sikkert med hensyn til helsa, og at det i tillegg ikke er noe reelt behov, så synes jeg det er både uansvarlig og kynisk å tvinge folk til å ha det. Så kommer jo dette med overvåking som enda en bitter bieffekt. Det burde virkelig være frivillig å ha det.

   • Arnstein sier:

    Smartmeterene er også en potensiell brannkilde,forsikrinsselskap i usa nekter å betale ut forsikring om brannen startet i smartmåleren. Det er også kommet fram at for å måle 100% nøyaktig har smartmåleren fått instalert i seg en dings som lager strømmen «sjitten»( dirty) ,dette gav problemer for dem som måtte lade Tesla elbil. Å bruke så mye penger på dette er galskap,å vi kommer til å få regningen dette MÅ alle forstå.

 2. mayharriet sier:

  Veldig bra , jeg startet en underskriftskampanje mot diesse og det får jeg til stadighet høre at jeg er en gedigen løgnhals fordi myndighetene har jo «vårt felles beste » . Jeg mottok samme svarbrev fra Hafslund n ett , men jeg ringte dem umiddelbart da jeg tilfeldigvis leste om dette da jeg skulle avlese måleren og hvor jeg fikk ett kultent svat tilbake at jeg ikke hadde noen muliighet for å nekte dette .
  Men jeg har mulighet til å finne et annet alternativ .
  Underskriftskampanje hvor det etter 3 uker kun er 528 underskrifter , så de fleste synes vel det er ok å bli utsatt for sykdommer, fullstendig overvåking og rådyre strømutgifter .
  Her er ubderskriftkampank\jen -Nei til «smartmålere»:http://www.underskrift.no/vis/5946

 3. Geir Hanssen sier:

  Meg bekjent rapporteres strømforbruket og alt dette medfører av overvåking tilbake til NSA i USA.

 4. Ivar.williamsen sier:

  Nei til nye målere!!!

 5. Hilde Damm sier:

  Aldri hørt om dette før nå. Skal dele denne på face men tror mange vil falle av i lesing for innlegget er for langt. Når mange og lange deler står på engelsk faller folk bort. Men viktig å få delt dette.

 6. Tor sier:

  Fikk melding fra nettselskapet i desember om planlagt installasjon, samt instruksjon om å fylle inn nødvendige opplysninger på en egen nettside. (Ble ikke gjort). Fikk purring, deretter melding fra installatør om timeavtale. (Svarte ikke). Fikk oppringning fra installatør. Svarte at jeg ikke ville ha dette installert. Henviste til nettselskapet om de hadde noen spørsmål.
  Sendte deretter mail til nettselskapet om at jeg jeg reserverte meg mot installasjon av det nye måler systemet på det nåværende tidspunkt.
  Gav som begrunnelse: Stort eksperiment, urimelig inngripen i den private sfære, manglende informasjon.
  Har ikke hørt noe fra noen siden da.
  (Jeg gjorde det slik for å kjøpe tid samt gjøre svaret litt mykere. Mye kan skje på 21/2 år om tiden brukes fornuftig, men det vil nok stramme seg til utover i 2017 og 2018).

  Forskriften opererer med en tidsfrist på 1. januar 2019 for nettleverandørene til å innføre AMS måling på alle målepunkter. Jeg kan ikke se at der er grunnlag for å hevde at dette kan påtvinges den enkelte abonnent før denne dato. Man må mao ha den enkeltes tilsagn eller i praksis ikke protest (man må åpne døren), for å installere før dette tidspunkt.( Jeg tror også at det er grunnen til at dette blir gjort så stille, man ønsker ikke å vekke «den sovende bjørnen»). Jeg kan heller ikke se at de kan stenge av strømmen, da selskapet som har konsesjon for distribusjon i det aktuelle området også har også lovpålagt leveringsplikt. Jeg tror at leveringsplikten i utgangspunktet rangerer høyere enn AMS-forskriften. Har man presentert en reservasjon, leser av måler og betaler sin regning så har man etter min mening tatt det nødvendige første steg som nettselskapet må forholde seg til på et saklig vis.

  Hva som videre vil skje fremover, om dette blir tvangsinnført under dekke av at vil du ikke så tar vi strømmen eller om vi får alternativer som respekterer våre innvendinger, enten på individuelt eller kollektivt nivå, er etter min mening i første rekke avhengig av hvordan den enkelte abonnent opptrer overfor sin nettleverandør når vedkommende banker på døra…..

 7. Otto Lund sier:

  The Truth About Smart Meters – Brian Thiesen + https://www.youtube.com/watch?v=v4HsxNG2-4M&list=PLqQQFOVUZBLjdHEbbJnZM_jTdYMJ41mkC * Smartmurdermeter *

  Moret & Battis: EMF War From Nazi Germany Against Humanity Started in 1945 and is global now + https://www.youtube.com/watch?v=Q5a9ebpovfc&index=6&list=PLqQQFOVUZBLjdHEbbJnZM_jTdYMJ41mkC

  Leuren Moret – H.A.A.R.P. and Chemtrails – Part 1 – Over The Horizon Radar + http://tinyurl.com/ntv85s2

  S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

  The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

 8. Kenneth sier:

  Amerikansk lege: «De nye strømmålerne avgir stråling i hjemmet 24 timer i døgnet. Hverken myndigheter eller de som leverer de nye strømmålerne har bevist at denne strålingseffekten er uten helsemessig påvirkning…!»

  Slik får du fritak fra «smartmåler»

  https://einarflydal.com/2016/10/14/slik-far-du-fritak-for-smartmaler-ams/

 9. Jens sier:

  Hei, hovedgrunnen til at man innfører smartmeter er at man skal tjene mer på strøm ved at man vil pakke inn kvanta av strøm i produkter etter behov, med straffetariffer dersom man overstiger avtalen. Dette blir litt som data til mobilen. Med smartgrid kommer ytterlige produktspesifiseringer, som eksempelvis fortrinnsleveranse osv. Rent teknisk man lage andre løsninger som enkelt måler totalforbruk og som kan rapportere tilbake via kabel.

  Det finnes ingen saklig grunn til å bare kunne tilby en løsning, kremt, påtvinge en bestemt løsning.

  Håper media tar tak i dette.

  Mvh Jens.

 10. Janne sier:

  Hjelp, har fått beskjed om at OneCo snart kommer for å installere smartmåler. Har tenkt å nekte, har skaffet legeerklæring. Noen som har erfaring fra hva som skjer videre?

  • Kaja sier:

   Hvis du har legeerklæring, må du sende denne inn til strømselskapet så fort som mulig. Får du beskjed om at Smartmeter skal bli installert må du kansellere dette. Du må gi beskjed til OneCo om at du ikke skal ha det.

 11. Elise sier:

  Jeg bor i Sverige og jeg har sånn måler. Ikke noe problem. Slipper å lese av strømmen også. Regner med at resten av sverige og har det. Iallefall nyere hus. Her er det bygd i 89. Norge henger sååå langt etter. Tror nok neppe det er noe problem.

 12. Kodi sier:

  Skal kobles til nærmeste basestasjon sies det,og hva er det?Din ruter eller?Noen som vet?Jeg tar av meg hatten for Karine,takker og bukker for info.Hviken jobb du gjør.

  • Kaja sier:

   Takk for hyggelig tilbakemelding. Ettersom jeg har forstått vil smartmåleren i huset ditt sende informasjon til nærmeste basestasjon, dvs en sentral der all informasjon samles inn før det går videre. Men hvis et av husene i nabolaget har problemer med å få sendt ut info fra sin måler, vil den sende via naboen sin. Jeg er litt ute på tynn is her, men dette er hva jeg har forstått.

   • Birgitta sier:

    Du er klar over at man allerede blir «overvåka» på en eller annen måte i dag? Tenk all bruk av minibankkort, mobilbruk, kjøring gjennom bomring og for ikke å snakke om bla i bil, bla Tesla og mange andre nye biler?

   • Kaja sier:

    Det er en stor forskjell her. Man kan velge om man vil betale med kort eller kontant. Man kan velge om man vil ha mobil/om man vil skru den av. Man kan velge om man vil kjøre gjennom bomring selv, eller ta buss/taxi. Man kan velge om man vil kjøre Tesla hvor alt skal registreres. Man kan derimot IKKE velge å skru av smartmeteret. Du har rett i at man blir mer og mer overvåket. Betyr det dermed at man skal godkjenne enda mer overvåkning?
    Det med overvåkning var kun ett av problemene med smartmeter. De andre kan du lese i innlegget. Blant annet er forsikringsselskaper ekstremt urolige for at folk skal la vaskemaskin/tørketrommel gå om natta/eller når dem ikke er hjemme, for å spare penger på strømbruk. Dette øker brannfaren betraktelig.

   • Birgitta sier:

    Jeg har lest at, men ser ikke helt hvorfor det med overvåking hauses opp? Jeg kan dra den lengre, men blir «overvåket» man må ta ut penger for å betale kontant, ikke alle kan velge å kjøre kollektivt, og ikke bare Telsa har overvåking i bilen (og jeg skrev mange andre nye biler). Det registreres når man besøker legen, tannlegen event sykehuset, går i banken eller står foran minibanken. Npr man flytter fra en kommune til en annen, får barn, barnedåp osv.

    Apropos mobil, hvor mange tror du ikke har det i dag? Er ikke mange. Synes akkurat den biten hauses opp noe vannvittig, for akkurat det skader oss ikke en plass, strålingen er en helt annen alvorlig side av saken.

   • Kaja sier:

    For å si det sånn. Du velger om du vil ha pengene dine i banken. Du kan dra det ganske langt selv for å unnslippe mye av overvåkningen. Jeg sier ikke dermed at det er noe enkel løsning. Poenget mitt er at vi ikke ønsker å ha enda mer overvåkning. Når det gjelder stråleskadene, så handler over halve blogginnlegget mitt om potensielle helseplager knyttet til stråling, så jeg forstår ikke helt hvorfor du mener jeg kun hauser opp dette med overvåkning.

 13. Herman sier:

  Smarte strømmålere ser mer enn vi tror:

  «Eg såg eit foredrag på CCC for nokre år sidan, der dei demonstrerte at med eit smartmeter som målte ein gong i minuttet kunne dei finne ut kva kanal eigaren hadde fjernsynet på, eller finne ut kva film vedkommande såg på. Trege laster som er nemnt her, vaskemaskin, kjøleskåp, frysar, lyspærer og liknande, kunne lett filtrerast ut, og det ein sit att med er hovudsakleg fjernsynet med sterkt varierande forbruk etter lysstyrke og fargar på biletet. Kvar film har sitt «fingeravtrykk». Det tek nok ikkje lang tid før filmindustrien krev innsyn i historiske data for å finne ut kven som har «piratkopiert» filmar.» (fra http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1733559)

  Vi er for tiden i dialog med Hafslund. Bare overvåkningen er nok til å nekte AMS. Egentlig ønsker vi å bli selvforsynte med egen strøm og kutte kabelen fra Hafslund. Kommer an på hvor vrang Hafslund er. Nye kraftige batterier og andre muligheter enn solceller for å hente solenergi, er på vei.

  Det tragiske er at (((de))) som styrer bankene og har all makt over hele verden, de holder unna Teslas oppfinnelser som kan gi oss ubegrenset elektrisitet nesten gratis, Det finnes i dag bilmotorer som bruker vann som drivstoff. (((De som styrer))) tillater ikke at det brukes annet enn på eksperimentell basis. (((De))) vil ikke miste makta over oss. Det er egentlig det saken dreier seg om. Vi går svært urolig år i møte. Det er bra. Samfunnet vårt må bygges om på nye måter og med nye samfunnsinstitusjoner. Det kan ikke skje uten at den vanlige borger vekkes opp fra sin dype søvn og skjønner at de må delta hvis de skal overleve.

  (((x))) = Voltaire — ‘To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.’

  • Kaja sier:

   Takk for kommentar. Jeg er enig med deg. Folk begynner å våkne opp og vil ikke finne seg i hva som helst lengre.

 14. Jeg sendte inn en søknad om fritak av denne smartmåleren og fikk til svar at Hafslund hadde intet som helst ansvar om det oppstod brann, eller om jeg og andre ble syke , så det er som med den såkalte svineinfluensavaksinen der ingen tar ansvar . Nå har det kommet inn bekymringer fra Gjensidige forsikring-Denne nye prisingsmekanismen til strømselskapene blir ikke applaudert av alle. Gjensidige frykter nemlig at strømselskapene skal lokke med billigere strøm om natten, og at mange blir fristet til å bruke vaskemaskiner og tørketromler på natta for å spare penger.
  Bjarne Rysstad

  Informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. FOTO: Jo Michael Figueiredo/ Gjensidige

  – Billigere strøm om natten er indirekte å oppfordre folk til å vaske og tørke klær mens de sover, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

  Rysstad opplyser også at 40 personer omkom i brann i fjor, og det er om natten at dødsbrannene oftest «skjer»:http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2017/01/20/195271811/frykter-flere-branner-med-nye-strommalere

 15. Kirsti sier:

  Hei og takk for bloggen din!
  Vi fikk installert en forferdelig smartmåler i november… 😦
  Jeg visste ingen ting om hva det var, vi fikk et brev i posten om at den skulle installeres uten videre informasjon og bare 1 uke etterpå ble den installert. jeg sa til min mann at jeg var meget skeptisk, men han sa at vi ikke hadde noe valg. Det sto jo i brevet at ALLE skulle få en slik.
  Etter at smartmåleren var installert, tenkte jeg ikke så mye over det lenger, men så begynte plagene.

  Jeg våkner nesten hver natt , midt på natten- uten grunn. Jeg sover meget urolig og er siden november plutselig mye plaget av hodepine og føler meg utmattet. Først etter en tid begynte jeg å tenke på at plagene kanskje kan relateres til den nye strømmåleren. Den er nemlig plassert kun 2 meter fra sengen vår!! Og vegg i vegg med min arbeidsplass, altså ikke langt fra mitt hode. Jeg tørr nesten ikke å oppholde meg ved skrivepullten min lenger og må jobbe på spisebordet i stua. Jeg kontaktet Agder Energi og fikk svar at de ikke har fått noen henvendelser etter at en smartmåler har blitt installert. Jeg skal sende legeattest, så skulle de se på saken…. Og i tilfelle at de kommer frem til å fjerne den, så må vi betale for utgiftene!
  Nå håper jeg bare inderlig at min lege vil skrive en attest. venter på å få en time…

  Hva er viktig å ha med seg i denne saken???
  Og: står det et sted at smartmålere ikke bør innstaleres rett ved soverommet og arbeidsrom??

  Jeg føler at trykket i hodet nesten øker for hver dag og jeg får kun «hvile» når jeg oppholder meg andre steder enn hjemme. Helst i skogen, langt vekk fra all strøm…. Har plutselig begynt å bli veldig følsom for strålinger fra vanlig telefon og mobiltelefon også.

  Takk for svar..

  • Kaja sier:

   Hei Kirsti!
   Det er hårreisende at du skal måtte betale for å få fjernet et apparat som gjør deg syk når du på ingen måte fikk informasjon om denne faren på forhånd. Det er helt riktig at de som installerer smartmetere ikke opplyser om hvordan apparatene kan påvirke helsa. Jeg har også spurt om de kan garantere for at dette apparatet er helt sikkert og ikke kan føre med seg noen form for helsemessige plager. Det fikk jeg negativt svar på – dvs at de ikke kunne garantere dette.

   I attesten legen skriver til energiverket, trenger han/hun bare notere at du ikke skal ha smartmeter. Legen har taushetsplikt og skal ikke opplyse e-verket om årsaken(e) til at du ikke skal ha det.

   I forhold til hva du skal fortelle legen din, så bare vær ærlig, og fortell hvordan helsa di har vært etter at du fikk dette installert. Hvis ikke legen din tar deg på alvor, så bytt lege. Gjerne skriv ut dette blogginnlegget og be legen lese gjennom hele, spesielt dette med helseplagene som står listet opp nederst.

   Alle gode ønsker fra Karine.

   • Kirsti sier:

    Hei Karine!
    Jippiii:-) Nå er vår AMS-måler deaktivert 🙂 Jeg er sååå lettet!! Jeg fikk legeerklæring og skrev et langt brev til Energiverket. I går kom det endelig en montør ut til oss og skrudde av antennen og deaktiverte radiobølgene på måleren. Dvs. at den nye måleren fungerer nå som en vanlig måler, vi må lese av strømmen som før.
    Tusen takk til deg også 🙂
    Og alt godt til deg!
    Kirsti

   • Kaja sier:

    Så bra at det ordnet seg! 🙂

 16. Eivind Toreid sier:

  Norgesnett Fredrikstad har installert AMS-målere bl.a. på Hvaler. Der ble det gitt unntak til de som sa de ikke ønska dette pga. personvern. Dette sto i fagbladet Energiteknikk engang i 2016, har dessverre kasta bladet. Om noen har tilgang på et godt bibliotek kan man sikkert finne det igjen. UiAs bibliotek i Grimstad (siden ingeniørutdanninga er der)?

  • Kaja sier:

   Det hadde vært veldig interessant om du fikk tak i artikkelen, Eivind. Men det virker som om de har gått helt bort fra ‘fritak pga frykt for personvern’, dessverre. Det er kun legeerklæring som kan gi fritak nå, ettersom jeg har forstått.
   Hils familien.

 17. Ingrid sier:

  I følge NVE, kan du få fritak fra å få en slik strømmåler dersom du kan vise at installasjon av strømmåler «er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». Det blir understreket at det her først og fremst er tale om «helsemessig ulempe», og at den skal dokumenteres overfor nettselskapet ditt. NB! I følge NVE er det «tilstrekkelig at for eksempel en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS».

  NVE holder også muligheten åpen for de som mener de lider av el-overfølsomhet kan få fritak, men har man allerede fått smart strømmåler og vil bytte, må man betale dette selv, ifølge Dinside: http://www.dinside.no/bolig/denne-dingsen-far-halvparten-av-oss-i-ar/66928246#_ga=1.3073271.610039976.1464470152

  Hvordan du konkret kan gå fram for å søke fritak kan du også lese om her: https://einarflydal.com/2017/02/03/fritak-fra-smartmaler-pa-123/

  Dessuten: Følgende er nok ikke så aktuelt for de fleste, men jeg nevner det likevel: Det er også gitt en åpning for at man kan få fritak dersom «forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart». Med forutsigbart tenkes her på «passive forbrukspunkt der forbruket i liten grad påvirkes av pris- og temperatursvingninger m.m., og som kan stipuleres med liten feilmargin». Mens «lavt forbruk» betyr uttak på mindre enn 2 000 kWh/år – NVE har i følge EnergiNorge også påpekt at uttakspunktet ikke trenger å være BÅDE lavt og forutsigbart, forutsatt at forbruket kan estimeres med liten feilmargin.

 18. Ingrid sier:

  Hei igjen! Jeg ser at jeg dessverre la inn lenke til feil artikkel fra Dinside i kommentaren min over. Her er den riktige der det står om fritaksmulighet fra smarte strømmålere (se nederst i saken under overskriften «kan jeg slippe unna?»):
  http://www.dinside.no/bolig/registrerer-om-du-er-hjemme-og-om-du-har-gjester/66919524
  (Og som sagt, se også: https://einarflydal.com/2017/02/03/fritak-fra-smartmaler-pa-123/ )

 19. Birgitta sier:

  Hvor har jeg kommentert at du hauser opp overvåking? Så med andre ord, du (ja nå spør jeg deg) interesserer deg nada for historien til din familie (100-200 år tilbake)?

  • Kaja sier:

   Birgitta: Fra forrige kommentaren din:
   «Jeg har lest at, men ser ikke helt hvorfor det med overvåking hauses opp?»
   «Synes akkurat den biten hauses opp noe vannvittig, for akkurat det skader oss ikke en plass, strålingen er en helt annen alvorlig side av saken.»

   Jeg forstod det som om du synes jeg kun hauser opp dette med overvåkning. Hvis jeg har misforstått, beklager jeg.
   Hvis du mener jeg ikke burde skrevet om problemet med overvåkningen, kun om helseeffektene, så er vi uenige, og det er lov.
   Selvfølgelig bryr jeg meg om familien min. Det var derfor jeg skrev innlegget. 🙂

 20. Ingrid sier:

  Byen Eugene i Oregon (USA) valgte å installere målere med avslåtte sendere (altså strålefrie målere) som standard hos alle byens innbyggere etter at en gruppe leger skrev en rapport med en forskningsgjennomgang som konkluderer med at det er risiko for skadelige langtidsvirkninger ved eksponering for radiofrekvent (RF)stråling generelt (og dermed også mht. «smarte» målere). Rapporten anbefaler å begrense eksponeringen for slik stråling generelt og å unngå utstyr som avgir RF-stråling der det strengt tatt ikke er nødvendig. Omtale og lenke til rapporten: https://einarflydal.com/2017/02/14/rene-ord-fra-oregon-seks-leger-mot-smarte-malere/

 21. Ingrid sier:

  Fra Eidsvoll Ullensaker blad: Dokumentert frykt for overvåkning er gyldig fritaksgrunn for smarte strømmålere. Det samme er dokumentert frykt for skadelige helsevirkninger.
  http://eub.no/nyheter/kan-si-nei-til-ny-stroemmaler-av-frykt-for-overvaking

  • Einar Iversen sier:

   Denne linken fungerer ikke.

   • lillebror sier:

    undersøkte det litt,, istedefor
    http://eub.no/nyheter/kan-si-nei-til-ny-stroemmaler-av-frykt-for-overvaking
    prøv
    http://www.eub.no/nyheter/kan-si-nei-til-ny-strommaler-av-frykt-for-overvaking
    fungerte 9 mars 1655.
    men mer interesangt kansje er Hafslunds tilnerming ,
    http://www.eub.no/nyheter/–oppfyller-alle-relevante-krav
    såvidt jeg kan forstå sier di her at, 70 av 102 kunder har i utgangen av februar fått innvilget fritak for installasjon, _ uten dokumentasjon _ .
    Leser jeg feil ? hvis ikke, har noen andre prøvd , uten dokumentasjon og bare ren fornuft å kontakte strøm leverandøren sin ? fikk til svar i mail fra agder enegergi nett at «legeerklæring og annen dokumentasjon må legges ved søknaden» for fritak.. . frekke rakkere..

   • Kaja sier:

    Flott, lillebror.
    Linken din fungerer her.
    Veldig bra at overvåkning også er en gyldig grunn til å slippe.

   • Ingrid sier:

    Lillebror skrev: «såvidt jeg kan forstå sier di her at, 70 av 102 kunder har i utgangen av februar fått innvilget fritak for installasjon, _ uten dokumentasjon _ .
    Leser jeg feil ? »

    Slik jeg forstår artikkelen, avviser dessverre Hafslund alle uten dokumentasjon fra lege/psykolog. Det stemmer også med erfaringen til et par-tre folk jeg vet om som har forsøkt å nekte uten slik dokumentasjon og som har fått avslag (men de gir seg ikke …). Slik jeg ser det er det da nokså klart at Hafslund da ser bort fra i alle fall DELER AV den rettledningen de har fått på dette fra NVE. Se følgende brev fra NVE til nettselskapene: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700506/1969499
    Fra brevet:
    «NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av forskriften § 4-1 bokstav a) og b). Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler. »

    [Her er poenget at ULIKE ÅRSAKER skal kunne gi midlertidig fritak, og at midlertidig fritak også skal kunne gis dem som nekter nettselskapene tilgang til eksisterende måler]

    (…)
    «Når bl.a. omfanget og grunnlaget for fritak er kjent etter 2018, vil NVE i samråd med bransjen kunne ta stilling til og eventuelt fastsette mer permanente kriterier for fortsatt fritak. Det er derfor viktig at nettselskapene registrerer de fritakene som gjøres og ikke minst på hvilket grunnlag fritaket er gjort.

    NVE har så langt ikke vurdert og tatt stilling til om eventuelle merkostnader for nettselskapet som skyldes fritak for AMS gir grunnlag for å differensiere nettleien. »

    Men det står også at: «nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette. Det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS. «

 22. lillebror sier:

  Skrev nettopp under på http://www.underskrift.no/vis/5312/ (nei til smart meter) Heia Kaja =)=)=)=) Si fra åssen det går med kampanjen,, har nettopp sendt brev til agder enegri og krangla med di ,fikk brev tilbake i dag 8 mars men bare tull med di.. så, si fra hvis jeg kan gjør noe for deg kjære store søster =)=) ser du har holdt på 1 år allerede den 21 mars ? bra =) -lillebror-

 23. geirhanssen sier:

  Har sendt e post til netteier om at montør ikke vil bli gitt tilgang til huset.Pga at EU forskriften pålegger ikke meg å montere målerne,bare Netteier.OED sier at en person over 18 år må være tilstede,fordi du da har godttatt at målerne monteres :juridisk sett. 😈
  OED vet at detsom huseier nekter har ikke Staten noen juridisk rett til å tiltvinge seg adgang.Netteier sier at de skal ha fri adgang til måler noe de får,men det blir til den excisterende.ikke til å montere ny.

 24. Dett visre baktanken bak det hele , iasllefall en del av «det»:https://www.youtube.com/watch?v=CUPsh8dXASw

 25. jan sier:

  alt er opp ned
  nå må levende mennesker søke døde korporasjoner om å slippe å får installert apparater med helseskadelig stråling/overvåkning/brannfare
  det er kraftselskapene som skulle søke de levende om å få installere
  er de levende til for det døde (teknologien/økonomien)
  eller
  er det døde (teknologien/økonomien) til for de levende
  ?

 26. Jeg husker da jeg ved en tilfeldighet gikk inn på Hafslund nett og fant ut at det skulle innstalleeres smartmålere i alle hjem, ringte øyeblikkelig til Hafslund hvort jeg kom i samtale med en meget arrogant telefondame som lo og sa -DU HAR INTET VALG . Jovisst svarte jeg , jeg kan velge bort strømforsyningen totalt , har en vedovn i hver etasje . Jeg ahr nå mottatt svar fra Helse og omsorgsdepartementet, , Olje og energidepartementet , Statens strålevern og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet hvor alle fritar seg selv for ansvar om folk blir syke , det oppstår brtann eller blir overvåket og bruker infoenpå ulovlige måter . iI USA har de begynt med at strømselskapene må signere ett dokument før «innstallering»:https://www.youtube.com/watch?v=ZIELtYIsbD4&t=76s

  • Kaja77 sier:

   Jeg spurte også om de kunne garantere at jeg ikke ville bli syk av strålingen, noe de ikke kunne..

  • lillebror sier:

   Takk for video May, lurer mye på om jeg skal prøve å printe ut en av di kontraktene og servere til hvem som helst som prøver å få meg til og signere på noenting som helst !

 27. lillebror sier:

  i dag var jeg i dårlig humør heldigvis hadde jeg en god plass å gjøre av alt det dårlige humøret =) :

  Mail til agder engergi:

  .. hei arrogante drittsekker,
  fikk brev om at dere kommer onsdag den 19
  til tross for advarselen dere fikk,
  bare sier fra at innbruddet vil bli filma og lagt ut på nett.

  også,, jeg skal ha adressen til diriktøren for agder engergi,
  jeg kommer på besøk om 2 dager og skal installere en
  smart måler i stua han si for å måle arroganse, dere kan
  søke lege erklæring dersom det er til vesentlig og dokumenterbar
  ulempe for sluttbruker. dere kan søke fritak ved å ringe meg på mobilen
  min, mellom 12:00 og 12:00,01 på fredager.(kun for å få arrogante
  svar tilbake om at der et ikke mulig uten vesntlig dokumentert ulepmer)
  også er det bare ring for og avtale et annet klokkeslett istedefor.

  send «OK» fra deres mobil nummer for og bekrefte at tidspunket passer.
  (ved å sende OK fra ditt mobil nummer bekrefter du samtidig og
  fulge alle mine personlige tullete regler i all fremtid forøvrig)

  • Birgitta sier:

   Hallo!!!, direktøren har da ikke noe med dette! Han har da andre som tar seg av klager o.a, akkurat som i all andre store selskap så vil han henvise til kundeservice. Når det er sagt, så kan du lett finne hvem som er direktør i Agder Energi, enten via google eller i brreg.

   Og bare så du vet det, det finnes hele 5 selskap som har navnet Agder Energi + og så AS.

   Pst! Håper ikke du får svar, for den du heller skulle «angripe» er jo Regjeringa som har bestemt dette, og pålagt energiverka å installere disse apparatene. Hva vet du (og alle andre her) om det? Og hva gjør Regjeringa mot dem, hvis de ikke gjør som de har bestemt? Bøter feks?

   • lillebror sier:

    Hallo !!! hva i allverden gjør du på dette forumet hvis du er for smart målerene ?!

    og,, trodde du virkelig jeg var seriøs når jeg sa jeg skulle installere en arroganse
    måler i huset til direktøren ? det finnes ingen arroganse måler Birgitta ……

    skjønner hva problemet er hvis det er sånne som du som sitter i styret hos
    agder energi,, lite forståelse OG vilje til og kjøre på med hvasomhelst.
    sånne som deg er en livs farlig kombinasjon Birgitta.

    og bare så du vet det,,, hva vet du om hva slags skade smart målerens strålig gir ? og hvilkne av alle di fremtidige problemene med privat data som skal selges tenker du er greie og akseptable ? at strømbruket ditt om natta blir selgt til forsikrings selvskap så livs forsikringa di skyter i været ? eller alle di andre lignende problemene du bare ikke har tenkt på ennå ?

    som du sier selv,, hva vet du om det…

    er du ikke redd følger du ikke med.
    følger du ikke med har du ikke talerett.

   • Om natta styres kroppens – og hver enkelt celles – ressurser til «systemvedlikehold» og reparasjoner, og bør ha minst mulig belastning utenfra. Kroppens bør heller ikke forvirres av signaler den ellers brukes til å regulere døgnrytmen. «Smartmålere» står på døgnet rundt og kan ikke slås av. Det gir en merbelastning som vår kropp ikke er laget for å tåle.

    Kanskje står også din WiFi-ruter på døgnet rundt, men den kan du slå av, og du kan trekke ut alle ladere om natta. «Smartmålere» gir uansett en tilleggsbelastning, selv når andre strålekilder i huset er langt sterkere.
    Mange forskere har påvist at veksten man har sett i en rekke uforklarte lidelser kan passe godt sammen med veksten i eksponering for mikrobølget, pulset stråling og for «skitten strøm» – ved eksponeringsnivåer som ligger godt under grenseverdiene. Dette er gjort både for ulike akutte symptomer (ovenfor kalt «værsyke 2.0»), og for alvorlige diagnoser, så som malignt melanom (ondartet føflekkreft), brystkreft og andre kreftformer (Hallberg 2015-1 og 2015-2. Mer om Hallbergs originale forskning HER), flere typer hjernesvulster (Omtale av Hardell-gruppens verdenskjente og omfattende forskning, se Lennart Hardells blogg.), komplikasjoner knyttet til åpning av blod-hjernebarrieren (omtale av flere studier HER), en rekke nevrologiske diagnoser så som Alzheimers, ALS, Parkinsons, ADHD, og depresjon (Pall 2015-1).

    Der er også antakelser om sammenhenger både med overvekt, ME og andre nærmest epidemiske lidelser som anses som uforklarte. En samlet gjennomgang av nyere, publiserte forskningsfunn fram til 2012 finner du i (BioInitiative 2012). En faglig-teoretisk lærebokaktig oppsummering finner du i (Horsevad 2015). Denne kunnskapen, som til dels slett ikke er særlig ny, har da også ført til at man har drastisk ulike grenseverdier i de land som tar en selvstendig holdning og lager grenseverdier utfra egne undersøkelser om skaderisiko (se figur under, hentet fra Jamieson 2014). Norge er blant landene som holder seg til ICNIRP  «1998»:http://steigan.no/2017/04/06/smarte-strommalere-hvordan-kan-sa-lite-straling-vaere-et-problem/

   • Birgitta sier:

    Hvor står det at jeg sitter i styret i Agder Energi? Og hvor i kommentar sier jeg at jeg tror det finnes arrogansemålere?

    Bare så du er klar over det: Du blir allerede overvåka, det har du blitt siden før du ble født! Tygg på den du!

    Case closed!!

   • lillebror sier:

    Til Birgitta : det var snakk om «sånne som deg» som satt i styret hos agder energi,, ikke deg..
    Og,, hvorfor prater du om å finne adressen hos brreg og google til direktøren hvis du ikke tror det finnes arroganse måler da? …

    skjønner jeg er provoserende men gjenntar like fullt : sånne som deg,
    med vilje til og gjøre ting di ikke forstår, er LIVS farlige.

    at jeg har blitt overvåket er da for pokker ingen grunn til at det skal fortsette ?
    hvor i allverden finner du logikken i dette ? …

    kan jeg få adressa di så,, kommer jeg først og stjeler sykkelen din,,
    men så siden du syns det er greit så lenge det er begynnt så stjeler jeg
    ALT du har til slutt,, avtale ?

    og igjen,,,siden du bare unnlater og svare så,,
    hva i allverden gjør du her på forumet hvis du er FOR «smarte» målere ?

    du prøver gjøre oss beviste på at vi allerede ER overvåket ? hva i allverden
    tenker du med\på når du kommer med sånne utsagn ? ……

    saken er LANGT fra avsluttet…. den har såvidt begynnt….

 28. Av noen tusen tilfeller i Sverige er rundt 450 nøye dokumentert i Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Black on White.Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity. The Swedish experience. 2005, Mimers Brunn Kunskapsförlaget. 252 sider. Boka kan lastes ned HER. (Svensk versjon: «Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet») Dagens lavtstrålingsstandard for skjermer (TCO-standarden) er et resultat av det som skjedde i Sverige den gangen.

  Det fins slike «stråleflyktninger» i Norge også, men la oss håpe det ikke går så ille med deg. Regn ikke med å bli forstått av helsevesenet. Der er det svært få som kan noe om dette. De andre tror instinktivt at de står overfor et psykisk problemtilfelle, og det er offentlig politikk å hevde at det ikke fins grunnlag for å tro at elektromagnetiske felt kan være årsaken. Man vil lete etter andre årsaker, og til slutt tilby kognitiv terapi for at plagene skal være lettere å hanskes «med»:https://einarflydal.com/2017/04/04/praktisk-forstehjelp-nar-du-blir-syk-av-installert-smart-maler/#more-20630

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s