Smartmålere/AMS-enheter, helseproblemer og overvåkning av norske borgere.

Publisert: 21/03/2016 i Filosofi

Skriv under på kampanjen mot tvangsinnstallasjon av smartmetere her.

Snikinnføring av ”smartmålere” i boliger i Norge.
For tre dager siden fikk vi et brev i posten fra Agder Energi, der de opplyste om at den 29. Mars ville de komme inn i huset vårt og installere en såkalt ”smartmåler”. Videre stod det at myndighetene hadde vedtatt at alle landets over 2,6 millioner strømkunder skal ha fått montert nye smarte strømmålere innen 1. Januar 2019. I vårt område skulle de begynne en pilotinstallering av disse nye strømmålerne.

Vi ble ganske overrasket over dette brevet. Jeg har tidligere kun såvidt hørt om disse smartmålerne ved tilfeldige kommentarer på internett, men vi har aldri fått noe som helst informasjon fra myndigheter eller energiverket hva dette er, hvorfor det skal installeres og hvilke ulemper dette kan føre til.  Vi ringte Agder Energi med en gang og sa at vi ikke ønsker dette apparatet i huset vårt. Da fikk vi beskjed om at den eneste måten å slippe unna på var å skaffe seg legeerklæring. Etter mye research de siste dagene har vi funnet ut at de to viktigste grunnene til at vi ikke ønsker å ha et smart meter er at disse apparatene kontinuerlige sender ut stråling og at det har vært rapportert om omfattende symptomer og helseplager knyttet til disse apparatene. Den andre grunnen er at dette er et angrep på personvernet fordi disse apparatene kontinuerlig overvåker ALL bruk av elektrisitet i boligen, noe som vi mener absolutt bryter med den norske grunnloven. Hverken samboeren min eller jeg er spesielt hysteriske når det gjelder stråling. Vi har både Wi-Fi og mobiltelefon, men vi har respekt for strålingen og tar forhåndsregler. Vi bruker hands-free til mobilen, setter den i ”fly-modus” om natta og har satt ned strålingsgraden på den trådløse routeren til minimalt. Vi har aldri hatt mikrobølgeovn. Problemet med et smartmeter, er at det aldri kan skrus av. Det sender ut mikrostråling, og registrerer bruk av forskjellige elektriske apparater i huset, kontinuerlig.

Hva er et smartmeter?
Et smartmeter, også kalt en AMS-enhet (avansert måle- og styringssystem) er en liten datamaskin som monteres i sikringsskapet ditt. Den erstatter den gamle analoge strømmåleren. Smartmeteret overvåker all bruk av strøm i boligen og  og sender automatisk avlesning av forbruket ditt til nettselskapet. I Norge belastes strømnettet ujevnt gjennom døgnet. Nordmenn bruker mye strøm på morgenkvisten (før skole/arbeid/barnehage) og på ettermiddagen når folk kommer hjem og middagen skal lages. Poenget med smartmeteret er at du har anledning til å fjernstyre all elektrisitet i boligen og for eksempel starte vaskemaskinen mens du er på jobb, når strømprisen er lavest og det er lite belastning på strømnettet, ved hjelp av en app. Idéen høres god ut, men det er for mange kjente og ukjente ulemper til at dette er en lur investering.


Helseproblemer knyttet til et smartmeter:

Dette apparatet sender ut elektromagnetisk mikrostråling kontinuerlig. Jo nærmere du er apparatet, jo sterkere er strålingen. Forskning viser at mange folk har fått helseskader av dette apparatet (smartmeteret). EMF Safety Network i USA har mottatt en rekke av henvendelser fra mennesker som plutselig har opplevd symptomer etter at smartmeteret ble installert. Det nevnes blant annet søvnproblemer, avbrutt søvn, mareritt, hyppige neseblødninger, nervøsitet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet, utmattelse, øresus, omtåkethet, hukommelsesproblemer, utmattelse, svimmelhet, balanseproblemer,  hodepine, stikkende hodepine, hoste, forverret astma, utslett, endokrine problemer (hormonell ubalanse), hjertebank, hurtig puls, uregelmessig puls, anfall av ymse slag, hyperaktivitet/plutselig forandring av oppførsel hos barn og tilbakefall av kreft.

Den amerikanske kreftforeningen skriver på sin side:
”Because RF radiation is a possible carcinogen, and smart meters give off RF radiation, it is possible that smart meters could increase cancer risk.”  Oversettelse:  ”Fordi RF-stråling muligens er kreftfremkallende, og smart metere avgir RF-stråling, er det mulig at smartmetere øker sjansen for kreft”. Kilde.

Verdens helseorganisasjon har klassifisert trådløs stråling (som smartmeterne avgir) som et ”2B carcinogen” (kreftfremkallende stoff) på bakgrunn av forskning som viser en sammenheng mellom mobilstråling og hjernekreft. Kilde.

Video som viser hvordan blodceller forandrer seg etter bare 2 minutters eksponering fra et smartmeter, en fot unna.

Da en opplyst person kontaktet Hafslund angående smartmetere og helseplager fikk hun opplyst om at AMS-ene ”…  som hovedregel ikke være plassert i oppholdsrom som kjøkken, soverom og stue”. Hvis dette apparatet er helt trygt, så forstår jeg ikke hvorfor de har satt disse begrensningene. Og ”Videre vil strålingen stort sett kun være aktiv noen få minutter i døgnet.” Det motsatte har blitt bevist – amerikanske statsborgere har selv målt strålingen i boligen sin etter å ha fått installert et smartmeter, og den sender ut pulser med elektromagnetisk stråling kontinuerlig. Videre skriver Hafslund ”Det er forskriftsfestet at nettselskapene skal installere AMS i hvert målepunkt. Dette gjelder ikke dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbrukeren». I forskriftsvedtaket er det presisert at «ulempe» først og fremst er å forstå i helsemessig forstand. Hensynet til personer som måtte ha helsemessig ulempe av elektroniske målere bør derfor være godt ivaretatt.” Det vil si at disse smartmålerne skal tvangsinstalleres, og at den eneste måten du kan si nei til dette på er skaffe deg en legeerklæring. Det holder ikke at du ikke ønsker denne potensielt helsefarlige stråleboksen i huset ditt.

Samboeren min sendte en henvendelse til NVE (Norges Vassdrag og Energiforbund) med forespørsel om å få en skriftlig garanti for at et smartmåler ikke kan forårsake helseplager. Dette var svaret han fikk: «Til spørsmålet om «skriftlig garanti» så finnes det ingen lovhjemmel som pålegger verken NVE, nettselskapet eller andre å utstede den slags garantier. Men som sagt i det ovenstående; det å være tilknyttet strømnettet er en frivillig sak, med alle de ønskte og uønskte konsekvenser dette måtte innebære.» Dette vil si at hvis du får helseplager pga smartmåleren, så vil NVE motsatte seg alt av ansvar.

Snikinnføring av en potensiell helsetrussel:
Å snikinnføre et apparat som muligens er en helserisiko i tusenvis av boliger er en fryktelig udemokratisk måte å gå frem på. Hafslund har opplyst om at borgerne skulle få god informasjon på forhånd. Undersøkelser viser at 84% av befolkningen ikke engang vet hva et smartmeter er. Omtrent ingen har fått noe som helst informasjon om smartmetere eller forespørsel om dette er noe de ønsker. Ingen har fått opplyst om helserisiko forbundet med dette, og når man plutselig får et brev om at installasjonen skal utføres på en bestemt dato, så er dette like alvorlig som at en lege skriver ut medisiner og gjemmer pakningsvedlegget over bivirkninger, som kan være svært alvorlige. Det er svært alvorlig å føre folk bak lyset på denne måten.

Overvåkning og brudd på personvern:
En AMS-enhet (et smartmeter) vil overvåke all strømforbruk i boligen din. Den vil vite når du er hjemme, når du er bortreist, når du sover og når du er våken og når du f.eks bruker en datamaskin, som følge av hvilke strømkilder du bruker. Etter hvert som flere og flere hvitevarer blir ”smarte”, vil enheten kommunisere med disse og lagre all bruk av dem. Selv om kraftselskapet hevder at all denne dataen er kryptert og at ingen utenforstående skal få tilgang til den, så kan man jo stille seg spørsmålet om dette strengt tatt er nødvendig?

Hvordan dette bryter med loven:
Jeg mener at tvangsinnføring av smarmetere i norske hjem bryter både grunnlovens paragraf § 102:  «Alle har rett til respekt for privatlivet og familielivet sitt, for heimen sin og kommunikasjonen sin. Det må ikkje utførast husransakingar, så nær som i kriminelle tilfelle. Dei statlege styresmaktene skal sikre eit vern om den personlege integriteten.» Kilde.

Og den bryter menneskerettighetenes Artikkel 12: «Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.» Kilde.

Å tvangsinnføre overvåkning av en innbyggers daglige vaner og rutiner, er lovbrudd.

Straffer norske beboere:
Et smartmeter vil vise det vil allerede vet –at vi forbruker mest strøm på morgenkvisten og om ettermiddagen. Dette vil i fremtiden antageligvis føre til at strømmen blir dyrere på disse tidspunktene uten at du som forbruker kan gjøre noe med det. Hele det norske samfunnet er bygd på at man skal stå opp tidlig, gå på skole/arbeid og så komme hjem på ettermiddagen. Å sette opp strømprisen i det tidsrommet man behøver strøm uten å gi oss noe alternativ, er meningsløst. I stedet for å installere et smartmeter, som forteller oss akkurat det vi vet fra før, er det mange løsninger som er mye bedre og billigere. De gamle målerne er pålitelige og fungerer utmerket. Kraftselskaper kan pålegge oss å avlese strømmen hyppigere. De kan bøtelegge folk som ikke avleser strømmen, de kan ha kontroller der de har stor mistanke om at det blir meldt inn feil målestand, og staten kan subsidiere tiltak for både forbrukere og arbeidsgivere som ønsker grønnere løsninger (innkjøp av tetningslister, timere, etterisolasjon, bruk av LED-teknologi, installasjon av enøk-varmepumper etc). Totalkostnaden for å installere smartmetere i norske boliger er beregnet til cirka 10 milliarder(!) kroner. Kilde. Tenk på hvor mange grønne tiltak som både er effektive, som fungerer og som ikke er helseskadelige vi kunne brukt i stedet.

Til slutt:
Poenget med denne bloggen er at vi alle trenger å vite mer om hva et smartmetere er og hva en installering av et slikt smartmeter betyr for deg og din familie – spesielt når det kommer til overvåkning og helserisiko. Jeg valgte å skrive denne bloggposten fordi jeg bryr meg om mine medmennesker – og dyr. Jeg vet dette er mye informasjon å fordøye på en gang, men jeg oppfordrer likevel alle til å se dokumentarfilmen «Take Back Your Power.

.
.
.

Nedenfor finner du linker og helt nederst finner du uttalelser fra amerikanske borgere som har fått helsa ødelagt av ”smart”metere.


Linker og informasjon:

Se den prisvinnende dokumentarfilmen ”Take Back Your Power”:
https://takebackyourpower.vhx.tv/buy/take-back-your-power?country=us&platform=windows&uid=4636548590522&site_id=5696

Har du dårlig tid, så ta deg i hvert fall tid til dette lille utdraget fra filmen (14 minutter):
https://www.youtube.com/watch?v=3lph5wDTt_g

Den østerriske legeforeningen advarer mot smartmetere:
https://takebackyourpower.net/austrian-medical-association-objects-to-smart-meter-rollout/

Harvard Medical Doctor Warns Against Smart Meters:
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/harvard-medical-doctor-warns-against-smart-meters/

Hva datatilsynet mener om ’smartmålere’ og misbruk av informasjon:
https://www.datatilsynet.no/teknologi/stromavlesing/

TU – Nordmenn har ikke fått noe som helst informasjon om hva smartmetere er:
http://www.tu.no/artikler/nesten-ingen-vet-hva-en-smart-strommaler-er/234851

Etterretningstjeneste måtte gripe inn mot «smarte» energimålere
http://www.digi.no/sikkerhet/2016/03/22/etterretningstjeneste-matte-gripe-inn-mot-smarte-energimalere

Datatilsynet: «Smart straummåling» truar personvernet
http://www.nrk.no/hordaland/smartmalarar-truar-personvernet-1.11962986

Sintef – Utfordringer med personvernet:
http://infosec.sintef.no/informasjonssikkerhet/2014/08/hvorfor-driver-vi-og-maser-om-personvern-i-smart-grid/

Stop smart meters – organisasjon:
http://stopsmartmeters.org/why-stop-smart-meters/

FELO sin side ang. smartmetere (- er du el-overfølsom? Her finner du info. om legeerklæring)
http://www.felo.no/straalekilder/ams-automatiske-stroemavlesere-smart-meters/

Smarte målere – en helsefare vi bør unngå!
http://www.tb.no/smarte-malere-en-helsefare-vi-bor-unnga/o/5-76-242198

Gjensidige frykter at smarte strømmålere vil føre til at mange blir fristet til å bruke vaskemaskiner og tørketromler om natten for å spare penger. Det vil i så fall øke antall dødsbranner, mener forsikringsselskapet.
http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2017/01/20/195271811/frykter-flere-branner-med-nye-strommalere

.
.
.

Nedenfor følger et lite utvalg av uttalelser fra amerikanske borgere, deriblant leger og helsepersonell, om alvorlige helseeffekter som har oppstått etter at smartmetere har vært installert: Alle uttalelsene kan du laste ned og lese her.  (Smart-meter-health-complaints.pdf)

«I have NEVER had headaches in my life but now find myself with one everytime I spend time in the room next to where my smart meter was installed. I want this thing out and my old meter returned.»

«I am a health practitioner concerned about the effects of Smart Meters I have seen in my patients. Many previously healthy people are having symptoms dating from the installation of their Smart Meters or shortly thereafter. Some patients already health-compromised, have gotten worse since their Smart Meters were installed. Some are affected more than others. Some have become disabled from their symptoms.
I feel strongly that installation of Smart Meter’s with their potential health hazards is a violation of the personal rights and freedom of myself and others.
I have refused a Smart Meter and want the right to continue to do so to protect my health.»

«One day I got a notice in the mail that “Smart Metetrs” were being deployed in my neighborhood in Long Beach weather I liked it or not. I found it interesting that they use a military term to describe this intervention. Since the meter was installed I have had problems with my heart racing for no apparent reason while I am in bed. The meter is on the other side of my bedroom wall. I am in my 60s and everyone I have talked to at Southern California Edison claims the meters are not the problem and no more dangerous than a cell phone. However the phone I can shut off. It has even affected my pets. I have two old dogs and two young cats. Since the meter installation I have noticed that they are panting more and at times seem to have trouble breathing. I do not believe these meters have been studied long enough as to long term effects on humans or animals. I would really like my analog back and have no desire to watch the meter on my computer to see how much energy I’m using. I have no air conditioner; dish washer;clothes washer or dryer. Nor do I have central heating, extra refrigerators or freezers. I use a power strip for my computer and shut it off when not in use. I don’t need this big brother utility dictating my energy use. It is an invasion of privacy and it puts meter readers out of work. Higher unemployment rates in this state are NOT needed.»

«I have been having increased symptoms over the past few years since a Smart Meter was installed. I did allow it but didn’t know then about the health risks, and it’s located just outside out bedroom window. I have tinnitus, heart palpitations, many aches and pains that I never had before. I keep going to the doctor’s office spending money on trying to feel well, but to no avail. I wish I could find out if we can have it removed.»
– Mary L.

«I live in a 472 sf small studio, there are 7 smart meters outside the wall of my bed. PG&E installed about a year ago, I recently am dying from the terrible headaches, woke up many times at night , with also very loud ring deep in my ear, consistently ring in my ear !!! I want to throw up all the time, very very tired, do not want to do anything, bad memory, I cannot believe I start to feel my heart is beating so heavy painful and just struggled to make it going. I went to see the doctor, I was told to move out of this room far away from smart meter as soon as possible. I contacted with PG&E, they told me that those killer smart meters are not going to be removed no matter what, PG&E is murder !!!! we need to do something about it in Goverment to get rid off this killer smart meter !!! I do not want smart meter damage my 6 years old child’s brain or any part of our body, please stand up to protect our own life !!! I live in los Gatos, Santa Clara , Ca. thank you for reading and need help !!!»
– Cathryn de Gery

«Since I had the SmartMeter placed on my home (master bedroom wall by headboard of my bed) involuntarily by SDG&E about 3-4 months ago, I have developed increasingly severe reactions to EMF (electromagnetic fields). I have constant ringing in my ears, getting louder and very distracting; headache, sinus pain, feeling of heaviness in chest, disorientation, mental confusion, difficulty concentrating and with calculation and driving, nausea, and very hard to use computer, phones, etc. Can’t sleep well, insomnia, though improved with change of bedroom. My doctor wrote a letter demanding under the ADA that SDG&E remove the SmartMeter, the reply was that SM’s don’t impact health, my doctor is wrong that the ADA covers this, and they essentially refuse to remove the SM. Needless to say, I am shocked, horrified, and will take further steps. This is an example of Big Brother in our lives worse than anything I have seen in America in 60 years. They can harm and kill us legally now, in our own country. This is an outrage.»
– San Diegan

«I am Toril Jelter, a board certified pediatrician specializing in medical and environmental aspects of autism related illness. I have health concerns regarding the unbridled roll out of wireless technologies without adequate health studies before hand. Dear FDA/FCC, I request a moratorium on the Smart Meter roll out ASAP until a proper assessment of health effects has been conducted. Here are a few patient stories for your review: A 2 year old child can’t sleep at night. He screams inconsolably for hours. When the mother takes the child away from the SF Bay area to a remote area with poor cell phone reception the child sleeps well every night and naps as a normal 2 year old would during the day. A 40 year old man with MS & EHS (multiple sclerosis and electrohypersensitivity) requests no Smart Meter. His doctor writes a letter to support this request. It is granted BUT only temporarily! His 4 neighbors get a Smart Meter and he develops such severe ringing in the ears (tinnitus) that he is no longer able to sleep indoors. He discovers that the only way he can sleep is to sleep outdoors. (This could be explained by the cumulative effect of EMF in his home + the Smart Meters next door.) A 45 year old woman with MS has been stable for several years. After installment of a Smart Meter she goes down hill rapidly. Depression,flu-like symptoms and severe fatigue. Another woman with MS 50 years old improving. Gets a Smart Meter. Gets worse balance, worsening depression. Falls breaks 2 ribs and punctures a lung. A 10 year old child with high functioning autism gets a Smart Meter. His handwriting deteriorates. He seems more fatigued. He gets flu like symptoms frequently. Looses his appetite. Stops gaining weight. A 65 year old woman gets a Smart Meter, actually 4 at the head of her bed. (condo)She develops severe tinnitus, sleep disturbance, intermittent confusion, memory problems, heart palpitations and diabetes. PLEASE HAVE AT LEAST ONE PERSON READ AND UNDERSTAND.»
– Toril Jelter

«On October 22nd of 2011, my life changed forever. I was sitting writing a letter to my daughter, and I began to get stinging, shooting pains in my jaw and ear area, my sinuses starting filling up and my head felt like it was full of paint. That night I was unable to sleep because of a very alarming case of acute tinnitus, unlike anything I had ever experienced before, and chest pains. The next night I was awakened from a dead sleep at 1:30 in the morning with vacuum-cleaner like tinnitus and an alternating two-tone noise that sounded like notes from an electric keyboard. It was so loud that I opened the window to see if it was coming from outside. I had to put on street clothes and walk away from our apartment in search of relief. A couple of blocks away, the tinnitus diminished greatly. When I came back I had to lie on the couch in the living room and turn on the TV and heater to help mitigate the white noise in my head to try to sleep. Staying asleep was another battle. This nightmare went on for a couple of more nights.
I stayed away from the apartment during the day, and it was patently obvious that the symptoms abated away from the 11 “Smart” meters installed in our building a couple of months prior. As I already had fibromyalgia, missing deep sleep cycles affected my health all day long. My ten year old son and I had to start finding different places to sleep. I soon began to realize that some of the symptoms he had been having disappeared away from the apartment – chest pains so alarming I had to take him to a pediatric cardiologist, “stinging” headaches, and bouts of fatigue.
My son and I have now been homeless since early December, when I was finally able to get us all the way out of our apartment in spite of debilitating symptoms, including head aches, diarrhea, nausea, hand numbness, chest pains, neck pains, and extremely upsetting cognitive impairment. We are having to move into a van and are currently searching for a place to park/live where we can remain relatively healthy – at least functional. I have had to cut down on the hours I can work, and usually have to work under very difficult conditions, in terms of symptoms. There is utterly no mystery here in terms of causation – most symptoms diminish the further away my son and I get from electro-smog sources. After a big exposure, though, it takes some time to recover to the usual level (of discomfort!)
The CPUC has allowed PG&E to ruin my son’s and my health, and that of many, many others, and we have had no recourse but to take the brunt of it with no official help – even doctors at this point are generally ignorant of the EHS phenomenon (in this country). So where’s the accountability? This travesty is indefensible and unconscionable. PG&E needs to stop this madness immediately, and the CPUC needs to make them stop. And we victims of this outrageous breach of public trust need to be compensated».
– Anon, CA.

Save

Save

Save

kommentarer
 1. Arnstein sier:

  Håper så mange så mulig får lese dette innlegget,vi blir nok bestrålt som det er av mobilmaster wi fy radar ol.Jeg har snakket med kraftleverandør og NVE det er opp til kraftselskapet om dei vil pålegge oss å få dette innstalert.Vi skal ikke ha noe som vi får dårligere livskvalitet av innstalert, å håper at folk våkner opp og ser galskapen i dette.

  • Kaja sier:

   Ja, jeg er enig. Så lenge man ikke vet om dette er sikkert med hensyn til helsa, og at det i tillegg ikke er noe reelt behov, så synes jeg det er både uansvarlig og kynisk å tvinge folk til å ha det. Så kommer jo dette med overvåking som enda en bitter bieffekt. Det burde virkelig være frivillig å ha det.

   • Arnstein sier:

    Smartmeterene er også en potensiell brannkilde,forsikrinsselskap i usa nekter å betale ut forsikring om brannen startet i smartmåleren. Det er også kommet fram at for å måle 100% nøyaktig har smartmåleren fått instalert i seg en dings som lager strømmen «sjitten»( dirty) ,dette gav problemer for dem som måtte lade Tesla elbil. Å bruke så mye penger på dette er galskap,å vi kommer til å få regningen dette MÅ alle forstå.

 2. mayharriet sier:

  Veldig bra , jeg startet en underskriftskampanje mot diesse og det får jeg til stadighet høre at jeg er en gedigen løgnhals fordi myndighetene har jo «vårt felles beste » . Jeg mottok samme svarbrev fra Hafslund n ett , men jeg ringte dem umiddelbart da jeg tilfeldigvis leste om dette da jeg skulle avlese måleren og hvor jeg fikk ett kultent svat tilbake at jeg ikke hadde noen muliighet for å nekte dette .
  Men jeg har mulighet til å finne et annet alternativ .
  Underskriftskampanje hvor det etter 3 uker kun er 528 underskrifter , så de fleste synes vel det er ok å bli utsatt for sykdommer, fullstendig overvåking og rådyre strømutgifter .
  Her er ubderskriftkampank\jen -Nei til «smartmålere»:http://www.underskrift.no/vis/5946

 3. Geir Hanssen sier:

  Meg bekjent rapporteres strømforbruket og alt dette medfører av overvåking tilbake til NSA i USA.

 4. Ivar.williamsen sier:

  Nei til nye målere!!!

 5. Hilde Damm sier:

  Aldri hørt om dette før nå. Skal dele denne på face men tror mange vil falle av i lesing for innlegget er for langt. Når mange og lange deler står på engelsk faller folk bort. Men viktig å få delt dette.

 6. Tor sier:

  Fikk melding fra nettselskapet i desember om planlagt installasjon, samt instruksjon om å fylle inn nødvendige opplysninger på en egen nettside. (Ble ikke gjort). Fikk purring, deretter melding fra installatør om timeavtale. (Svarte ikke). Fikk oppringning fra installatør. Svarte at jeg ikke ville ha dette installert. Henviste til nettselskapet om de hadde noen spørsmål.
  Sendte deretter mail til nettselskapet om at jeg jeg reserverte meg mot installasjon av det nye måler systemet på det nåværende tidspunkt.
  Gav som begrunnelse: Stort eksperiment, urimelig inngripen i den private sfære, manglende informasjon.
  Har ikke hørt noe fra noen siden da.
  (Jeg gjorde det slik for å kjøpe tid samt gjøre svaret litt mykere. Mye kan skje på 21/2 år om tiden brukes fornuftig, men det vil nok stramme seg til utover i 2017 og 2018).

  Forskriften opererer med en tidsfrist på 1. januar 2019 for nettleverandørene til å innføre AMS måling på alle målepunkter. Jeg kan ikke se at der er grunnlag for å hevde at dette kan påtvinges den enkelte abonnent før denne dato. Man må mao ha den enkeltes tilsagn eller i praksis ikke protest (man må åpne døren), for å installere før dette tidspunkt.( Jeg tror også at det er grunnen til at dette blir gjort så stille, man ønsker ikke å vekke «den sovende bjørnen»). Jeg kan heller ikke se at de kan stenge av strømmen, da selskapet som har konsesjon for distribusjon i det aktuelle området også har også lovpålagt leveringsplikt. Jeg tror at leveringsplikten i utgangspunktet rangerer høyere enn AMS-forskriften. Har man presentert en reservasjon, leser av måler og betaler sin regning så har man etter min mening tatt det nødvendige første steg som nettselskapet må forholde seg til på et saklig vis.

  Hva som videre vil skje fremover, om dette blir tvangsinnført under dekke av at vil du ikke så tar vi strømmen eller om vi får alternativer som respekterer våre innvendinger, enten på individuelt eller kollektivt nivå, er etter min mening i første rekke avhengig av hvordan den enkelte abonnent opptrer overfor sin nettleverandør når vedkommende banker på døra…..

 7. Otto Lund sier:

  The Truth About Smart Meters – Brian Thiesen + https://www.youtube.com/watch?v=v4HsxNG2-4M&list=PLqQQFOVUZBLjdHEbbJnZM_jTdYMJ41mkC * Smartmurdermeter *

  Moret & Battis: EMF War From Nazi Germany Against Humanity Started in 1945 and is global now + https://www.youtube.com/watch?v=Q5a9ebpovfc&index=6&list=PLqQQFOVUZBLjdHEbbJnZM_jTdYMJ41mkC

  Leuren Moret – H.A.A.R.P. and Chemtrails – Part 1 – Over The Horizon Radar + http://tinyurl.com/ntv85s2

  S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

  The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

 8. Kenneth sier:

  Amerikansk lege: «De nye strømmålerne avgir stråling i hjemmet 24 timer i døgnet. Hverken myndigheter eller de som leverer de nye strømmålerne har bevist at denne strålingseffekten er uten helsemessig påvirkning…!»

  Slik får du fritak fra «smartmåler»

  https://einarflydal.com/2016/10/14/slik-far-du-fritak-for-smartmaler-ams/

 9. Jens sier:

  Hei, hovedgrunnen til at man innfører smartmeter er at man skal tjene mer på strøm ved at man vil pakke inn kvanta av strøm i produkter etter behov, med straffetariffer dersom man overstiger avtalen. Dette blir litt som data til mobilen. Med smartgrid kommer ytterlige produktspesifiseringer, som eksempelvis fortrinnsleveranse osv. Rent teknisk man lage andre løsninger som enkelt måler totalforbruk og som kan rapportere tilbake via kabel.

  Det finnes ingen saklig grunn til å bare kunne tilby en løsning, kremt, påtvinge en bestemt løsning.

  Håper media tar tak i dette.

  Mvh Jens.

 10. Janne sier:

  Hjelp, har fått beskjed om at OneCo snart kommer for å installere smartmåler. Har tenkt å nekte, har skaffet legeerklæring. Noen som har erfaring fra hva som skjer videre?

  • Kaja sier:

   Hvis du har legeerklæring, må du sende denne inn til strømselskapet så fort som mulig. Får du beskjed om at Smartmeter skal bli installert må du kansellere dette. Du må gi beskjed til OneCo om at du ikke skal ha det.

 11. Elise sier:

  Jeg bor i Sverige og jeg har sånn måler. Ikke noe problem. Slipper å lese av strømmen også. Regner med at resten av sverige og har det. Iallefall nyere hus. Her er det bygd i 89. Norge henger sååå langt etter. Tror nok neppe det er noe problem.

 12. Kodi sier:

  Skal kobles til nærmeste basestasjon sies det,og hva er det?Din ruter eller?Noen som vet?Jeg tar av meg hatten for Karine,takker og bukker for info.Hviken jobb du gjør.

  • Kaja sier:

   Takk for hyggelig tilbakemelding. Ettersom jeg har forstått vil smartmåleren i huset ditt sende informasjon til nærmeste basestasjon, dvs en sentral der all informasjon samles inn før det går videre. Men hvis et av husene i nabolaget har problemer med å få sendt ut info fra sin måler, vil den sende via naboen sin. Jeg er litt ute på tynn is her, men dette er hva jeg har forstått.

   • Birgitta sier:

    Du er klar over at man allerede blir «overvåka» på en eller annen måte i dag? Tenk all bruk av minibankkort, mobilbruk, kjøring gjennom bomring og for ikke å snakke om bla i bil, bla Tesla og mange andre nye biler?

   • Kaja sier:

    Det er en stor forskjell her. Man kan velge om man vil betale med kort eller kontant. Man kan velge om man vil ha mobil/om man vil skru den av. Man kan velge om man vil kjøre gjennom bomring selv, eller ta buss/taxi. Man kan velge om man vil kjøre Tesla hvor alt skal registreres. Man kan derimot IKKE velge å skru av smartmeteret. Du har rett i at man blir mer og mer overvåket. Betyr det dermed at man skal godkjenne enda mer overvåkning?
    Det med overvåkning var kun ett av problemene med smartmeter. De andre kan du lese i innlegget. Blant annet er forsikringsselskaper ekstremt urolige for at folk skal la vaskemaskin/tørketrommel gå om natta/eller når dem ikke er hjemme, for å spare penger på strømbruk. Dette øker brannfaren betraktelig.

   • Birgitta sier:

    Jeg har lest at, men ser ikke helt hvorfor det med overvåking hauses opp? Jeg kan dra den lengre, men blir «overvåket» man må ta ut penger for å betale kontant, ikke alle kan velge å kjøre kollektivt, og ikke bare Telsa har overvåking i bilen (og jeg skrev mange andre nye biler). Det registreres når man besøker legen, tannlegen event sykehuset, går i banken eller står foran minibanken. Npr man flytter fra en kommune til en annen, får barn, barnedåp osv.

    Apropos mobil, hvor mange tror du ikke har det i dag? Er ikke mange. Synes akkurat den biten hauses opp noe vannvittig, for akkurat det skader oss ikke en plass, strålingen er en helt annen alvorlig side av saken.

   • Kaja sier:

    For å si det sånn. Du velger om du vil ha pengene dine i banken. Du kan dra det ganske langt selv for å unnslippe mye av overvåkningen. Jeg sier ikke dermed at det er noe enkel løsning. Poenget mitt er at vi ikke ønsker å ha enda mer overvåkning. Når det gjelder stråleskadene, så handler over halve blogginnlegget mitt om potensielle helseplager knyttet til stråling, så jeg forstår ikke helt hvorfor du mener jeg kun hauser opp dette med overvåkning.

 13. Herman sier:

  Smarte strømmålere ser mer enn vi tror:

  «Eg såg eit foredrag på CCC for nokre år sidan, der dei demonstrerte at med eit smartmeter som målte ein gong i minuttet kunne dei finne ut kva kanal eigaren hadde fjernsynet på, eller finne ut kva film vedkommande såg på. Trege laster som er nemnt her, vaskemaskin, kjøleskåp, frysar, lyspærer og liknande, kunne lett filtrerast ut, og det ein sit att med er hovudsakleg fjernsynet med sterkt varierande forbruk etter lysstyrke og fargar på biletet. Kvar film har sitt «fingeravtrykk». Det tek nok ikkje lang tid før filmindustrien krev innsyn i historiske data for å finne ut kven som har «piratkopiert» filmar.» (fra http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1733559)

  Vi er for tiden i dialog med Hafslund. Bare overvåkningen er nok til å nekte AMS. Egentlig ønsker vi å bli selvforsynte med egen strøm og kutte kabelen fra Hafslund. Kommer an på hvor vrang Hafslund er. Nye kraftige batterier og andre muligheter enn solceller for å hente solenergi, er på vei.

  Det tragiske er at (((de))) som styrer bankene og har all makt over hele verden, de holder unna Teslas oppfinnelser som kan gi oss ubegrenset elektrisitet nesten gratis, Det finnes i dag bilmotorer som bruker vann som drivstoff. (((De som styrer))) tillater ikke at det brukes annet enn på eksperimentell basis. (((De))) vil ikke miste makta over oss. Det er egentlig det saken dreier seg om. Vi går svært urolig år i møte. Det er bra. Samfunnet vårt må bygges om på nye måter og med nye samfunnsinstitusjoner. Det kan ikke skje uten at den vanlige borger vekkes opp fra sin dype søvn og skjønner at de må delta hvis de skal overleve.

  (((x))) = Voltaire — ‘To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.’

 14. Jeg sendte inn en søknad om fritak av denne smartmåleren og fikk til svar at Hafslund hadde intet som helst ansvar om det oppstod brann, eller om jeg og andre ble syke , så det er som med den såkalte svineinfluensavaksinen der ingen tar ansvar . Nå har det kommet inn bekymringer fra Gjensidige forsikring-Denne nye prisingsmekanismen til strømselskapene blir ikke applaudert av alle. Gjensidige frykter nemlig at strømselskapene skal lokke med billigere strøm om natten, og at mange blir fristet til å bruke vaskemaskiner og tørketromler på natta for å spare penger.
  Bjarne Rysstad

  Informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. FOTO: Jo Michael Figueiredo/ Gjensidige

  – Billigere strøm om natten er indirekte å oppfordre folk til å vaske og tørke klær mens de sover, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

  Rysstad opplyser også at 40 personer omkom i brann i fjor, og det er om natten at dødsbrannene oftest «skjer»:http://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2017/01/20/195271811/frykter-flere-branner-med-nye-strommalere

 15. Kirsti sier:

  Hei og takk for bloggen din!
  Vi fikk installert en forferdelig smartmåler i november… 😦
  Jeg visste ingen ting om hva det var, vi fikk et brev i posten om at den skulle installeres uten videre informasjon og bare 1 uke etterpå ble den installert. jeg sa til min mann at jeg var meget skeptisk, men han sa at vi ikke hadde noe valg. Det sto jo i brevet at ALLE skulle få en slik.
  Etter at smartmåleren var installert, tenkte jeg ikke så mye over det lenger, men så begynte plagene.

  Jeg våkner nesten hver natt , midt på natten- uten grunn. Jeg sover meget urolig og er siden november plutselig mye plaget av hodepine og føler meg utmattet. Først etter en tid begynte jeg å tenke på at plagene kanskje kan relateres til den nye strømmåleren. Den er nemlig plassert kun 2 meter fra sengen vår!! Og vegg i vegg med min arbeidsplass, altså ikke langt fra mitt hode. Jeg tørr nesten ikke å oppholde meg ved skrivepullten min lenger og må jobbe på spisebordet i stua. Jeg kontaktet Agder Energi og fikk svar at de ikke har fått noen henvendelser etter at en smartmåler har blitt installert. Jeg skal sende legeattest, så skulle de se på saken…. Og i tilfelle at de kommer frem til å fjerne den, så må vi betale for utgiftene!
  Nå håper jeg bare inderlig at min lege vil skrive en attest. venter på å få en time…

  Hva er viktig å ha med seg i denne saken???
  Og: står det et sted at smartmålere ikke bør innstaleres rett ved soverommet og arbeidsrom??

  Jeg føler at trykket i hodet nesten øker for hver dag og jeg får kun «hvile» når jeg oppholder meg andre steder enn hjemme. Helst i skogen, langt vekk fra all strøm…. Har plutselig begynt å bli veldig følsom for strålinger fra vanlig telefon og mobiltelefon også.

  Takk for svar..

  • Kaja sier:

   Hei Kirsti!
   Det er hårreisende at du skal måtte betale for å få fjernet et apparat som gjør deg syk når du på ingen måte fikk informasjon om denne faren på forhånd. Det er helt riktig at de som installerer smartmetere ikke opplyser om hvordan apparatene kan påvirke helsa. Jeg har også spurt om de kan garantere for at dette apparatet er helt sikkert og ikke kan føre med seg noen form for helsemessige plager. Det fikk jeg negativt svar på – dvs at de ikke kunne garantere dette.

   I attesten legen skriver til energiverket, trenger han/hun bare notere at du ikke skal ha smartmeter. Legen har taushetsplikt og skal ikke opplyse e-verket om årsaken(e) til at du ikke skal ha det.

   I forhold til hva du skal fortelle legen din, så bare vær ærlig, og fortell hvordan helsa di har vært etter at du fikk dette installert. Hvis ikke legen din tar deg på alvor, så bytt lege. Gjerne skriv ut dette blogginnlegget og be legen lese gjennom hele, spesielt dette med helseplagene som står listet opp nederst.

   Alle gode ønsker fra Karine.

   • Kirsti sier:

    Hei Karine!
    Jippiii:-) Nå er vår AMS-måler deaktivert 🙂 Jeg er sååå lettet!! Jeg fikk legeerklæring og skrev et langt brev til Energiverket. I går kom det endelig en montør ut til oss og skrudde av antennen og deaktiverte radiobølgene på måleren. Dvs. at den nye måleren fungerer nå som en vanlig måler, vi må lese av strømmen som før.
    Tusen takk til deg også 🙂
    Og alt godt til deg!
    Kirsti

   • Kaja sier:

    Så bra at det ordnet seg! 🙂

 16. Eivind Toreid sier:

  Norgesnett Fredrikstad har installert AMS-målere bl.a. på Hvaler. Der ble det gitt unntak til de som sa de ikke ønska dette pga. personvern. Dette sto i fagbladet Energiteknikk engang i 2016, har dessverre kasta bladet. Om noen har tilgang på et godt bibliotek kan man sikkert finne det igjen. UiAs bibliotek i Grimstad (siden ingeniørutdanninga er der)?

  • Kaja sier:

   Det hadde vært veldig interessant om du fikk tak i artikkelen, Eivind. Men det virker som om de har gått helt bort fra ‘fritak pga frykt for personvern’, dessverre. Det er kun legeerklæring som kan gi fritak nå, ettersom jeg har forstått.
   Hils familien.

 17. Ingrid sier:

  I følge NVE, kan du få fritak fra å få en slik strømmåler dersom du kan vise at installasjon av strømmåler «er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». Det blir understreket at det her først og fremst er tale om «helsemessig ulempe», og at den skal dokumenteres overfor nettselskapet ditt. NB! I følge NVE er det «tilstrekkelig at for eksempel en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS».

  NVE holder også muligheten åpen for de som mener de lider av el-overfølsomhet kan få fritak, men har man allerede fått smart strømmåler og vil bytte, må man betale dette selv, ifølge Dinside: http://www.dinside.no/bolig/denne-dingsen-far-halvparten-av-oss-i-ar/66928246#_ga=1.3073271.610039976.1464470152

  Hvordan du konkret kan gå fram for å søke fritak kan du også lese om her: https://einarflydal.com/2017/02/03/fritak-fra-smartmaler-pa-123/

  Dessuten: Følgende er nok ikke så aktuelt for de fleste, men jeg nevner det likevel: Det er også gitt en åpning for at man kan få fritak dersom «forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart». Med forutsigbart tenkes her på «passive forbrukspunkt der forbruket i liten grad påvirkes av pris- og temperatursvingninger m.m., og som kan stipuleres med liten feilmargin». Mens «lavt forbruk» betyr uttak på mindre enn 2 000 kWh/år – NVE har i følge EnergiNorge også påpekt at uttakspunktet ikke trenger å være BÅDE lavt og forutsigbart, forutsatt at forbruket kan estimeres med liten feilmargin.

 18. Ingrid sier:

  Hei igjen! Jeg ser at jeg dessverre la inn lenke til feil artikkel fra Dinside i kommentaren min over. Her er den riktige der det står om fritaksmulighet fra smarte strømmålere (se nederst i saken under overskriften «kan jeg slippe unna?»):
  http://www.dinside.no/bolig/registrerer-om-du-er-hjemme-og-om-du-har-gjester/66919524
  (Og som sagt, se også: https://einarflydal.com/2017/02/03/fritak-fra-smartmaler-pa-123/ )

 19. Birgitta sier:

  Hvor har jeg kommentert at du hauser opp overvåking? Så med andre ord, du (ja nå spør jeg deg) interesserer deg nada for historien til din familie (100-200 år tilbake)?

  • Kaja sier:

   Birgitta: Fra forrige kommentaren din:
   «Jeg har lest at, men ser ikke helt hvorfor det med overvåking hauses opp?»
   «Synes akkurat den biten hauses opp noe vannvittig, for akkurat det skader oss ikke en plass, strålingen er en helt annen alvorlig side av saken.»

   Jeg forstod det som om du synes jeg kun hauser opp dette med overvåkning. Hvis jeg har misforstått, beklager jeg.
   Hvis du mener jeg ikke burde skrevet om problemet med overvåkningen, kun om helseeffektene, så er vi uenige, og det er lov.
   Selvfølgelig bryr jeg meg om familien min. Det var derfor jeg skrev innlegget. 🙂

 20. Ingrid sier:

  Byen Eugene i Oregon (USA) valgte å installere målere med avslåtte sendere (altså strålefrie målere) som standard hos alle byens innbyggere etter at en gruppe leger skrev en rapport med en forskningsgjennomgang som konkluderer med at det er risiko for skadelige langtidsvirkninger ved eksponering for radiofrekvent (RF)stråling generelt (og dermed også mht. «smarte» målere). Rapporten anbefaler å begrense eksponeringen for slik stråling generelt og å unngå utstyr som avgir RF-stråling der det strengt tatt ikke er nødvendig. Omtale og lenke til rapporten: https://einarflydal.com/2017/02/14/rene-ord-fra-oregon-seks-leger-mot-smarte-malere/

 21. Ingrid sier:

  Fra Eidsvoll Ullensaker blad: Dokumentert frykt for overvåkning er gyldig fritaksgrunn for smarte strømmålere. Det samme er dokumentert frykt for skadelige helsevirkninger.
  http://eub.no/nyheter/kan-si-nei-til-ny-stroemmaler-av-frykt-for-overvaking

  • Einar Iversen sier:

   Denne linken fungerer ikke.

   • lillebror sier:

    undersøkte det litt,, istedefor
    http://eub.no/nyheter/kan-si-nei-til-ny-stroemmaler-av-frykt-for-overvaking
    prøv
    http://www.eub.no/nyheter/kan-si-nei-til-ny-strommaler-av-frykt-for-overvaking
    fungerte 9 mars 1655.
    men mer interesangt kansje er Hafslunds tilnerming ,
    http://www.eub.no/nyheter/–oppfyller-alle-relevante-krav
    såvidt jeg kan forstå sier di her at, 70 av 102 kunder har i utgangen av februar fått innvilget fritak for installasjon, _ uten dokumentasjon _ .
    Leser jeg feil ? hvis ikke, har noen andre prøvd , uten dokumentasjon og bare ren fornuft å kontakte strøm leverandøren sin ? fikk til svar i mail fra agder enegergi nett at «legeerklæring og annen dokumentasjon må legges ved søknaden» for fritak.. . frekke rakkere..

   • Kaja sier:

    Flott, lillebror.
    Linken din fungerer her.
    Veldig bra at overvåkning også er en gyldig grunn til å slippe.

   • Ingrid sier:

    Lillebror skrev: «såvidt jeg kan forstå sier di her at, 70 av 102 kunder har i utgangen av februar fått innvilget fritak for installasjon, _ uten dokumentasjon _ .
    Leser jeg feil ? »

    Slik jeg forstår artikkelen, avviser dessverre Hafslund alle uten dokumentasjon fra lege/psykolog. Det stemmer også med erfaringen til et par-tre folk jeg vet om som har forsøkt å nekte uten slik dokumentasjon og som har fått avslag (men de gir seg ikke …). Slik jeg ser det er det da nokså klart at Hafslund da ser bort fra i alle fall DELER AV den rettledningen de har fått på dette fra NVE. Se følgende brev fra NVE til nettselskapene: http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201700506/1969499
    Fra brevet:
    «NVE vil samtidig anbefale nettselskapene inntil videre å ikke være restriktive i praktiseringen av forskriften § 4-1 bokstav a) og b). Dette innebærer at nettselskapene bør kunne gi et midlertidig fritak for de kunder som av ulike årsaker måtte motsette seg eller ikke ønsker å bytte til en AMS-måler. Dette kan også gjelde kunder som nekter nettselskapet tilgang til eksisterende måler. »

    [Her er poenget at ULIKE ÅRSAKER skal kunne gi midlertidig fritak, og at midlertidig fritak også skal kunne gis dem som nekter nettselskapene tilgang til eksisterende måler]

    (…)
    «Når bl.a. omfanget og grunnlaget for fritak er kjent etter 2018, vil NVE i samråd med bransjen kunne ta stilling til og eventuelt fastsette mer permanente kriterier for fortsatt fritak. Det er derfor viktig at nettselskapene registrerer de fritakene som gjøres og ikke minst på hvilket grunnlag fritaket er gjort.

    NVE har så langt ikke vurdert og tatt stilling til om eventuelle merkostnader for nettselskapet som skyldes fritak for AMS gir grunnlag for å differensiere nettleien. »

    Men det står også at: «nettselskapene som utgangspunkt skal kreve at kunder som krever fritak for installasjon av AMS-måler så langt mulig dokumenterer grunnlaget for dette. Det er tilstrekkelig at f.eks. en lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til AMS. «

 22. lillebror sier:

  Skrev nettopp under på http://www.underskrift.no/vis/5312/ (nei til smart meter) Heia Kaja =)=)=)=) Si fra åssen det går med kampanjen,, har nettopp sendt brev til agder enegri og krangla med di ,fikk brev tilbake i dag 8 mars men bare tull med di.. så, si fra hvis jeg kan gjør noe for deg kjære store søster =)=) ser du har holdt på 1 år allerede den 21 mars ? bra =) -lillebror-

 23. geirhanssen sier:

  Har sendt e post til netteier om at montør ikke vil bli gitt tilgang til huset.Pga at EU forskriften pålegger ikke meg å montere målerne,bare Netteier.OED sier at en person over 18 år må være tilstede,fordi du da har godttatt at målerne monteres :juridisk sett. 😈
  OED vet at detsom huseier nekter har ikke Staten noen juridisk rett til å tiltvinge seg adgang.Netteier sier at de skal ha fri adgang til måler noe de får,men det blir til den excisterende.ikke til å montere ny.

 24. Arne Knudsen sier:

  Det er ingen tvang på installasjon. Jeg fikk bare en vanlig lege til å skrive et brev om at jeg er engstelig hvordan smartmeteret kan påvirke helsen min. Dette var nok til at jeg ikke fikk installert smartmeter. Vanskeligere var det ikke. Lykke til!

  • Har lyst å legeg til en kommentar vedr. s,artmålere , som viser motivasjonen bak onnstalelring av smartmålere-Smart strøm» – hvor lenge skal narrespillet fortsette?

   Av Per Inge Østmoen

   For kraftbransjen er det om å gjøre å skaffe seg et teoretisk fikenblad som kan rettferdiggjøre de store prisøkningene som følger av «smart strøm» når «smarte» strømmålere skal utplasseres i hele Norge. En konsulentrapport bestilt av NVE om «muligheter ved automatisert strømstyring» illustrerer dette, og fortjener å leses grundig – og kritisk.

   Click to access rapport2017_34.pdf

   Her skal jeg bare sitere noen utvalgte setninger her for å illustrere situasjonen:

   «Dynamic pricing involves substantially increased retail electricity prices during times of either heightened consumption (for example on abnormally cold winter days in Norway) or when the stability of the system is threatened and black‐outs may occur. In this respect, the different tariffs in the report are not specified as either a regulated network tariff or a competitive retail price. The tariffs could in theory be managed by a third entity “the Demand Side Management (DSM) authority” bridging the economics of the wholesale market and the balancing activities of the grid companies. The dynamic tariffs are thus making up for the fact that consumers’ decisions do not account for the cost of producing and transporting electricity in the different time periods – which from an economist’s point of view has been one of electricity market’s major failures. The duration and frequency of the high priced hours differ depending on the pricing scheme as explained in Chapter 2.3 and detailed in Figure 25. It is important to note that whether the dynamic part of the tariff is linked to the regulated network tariff or the competitive retail price ‐ or both ‐ does not influence the consumer’s (or the technology’s) response.»

   – Med andre ord: Den livsnødvendigheten som strøm og energi er, er nå gjort til et spekulasjonsobjekt på et marked. Menneskene som trenger strøm, er manipulerbare objekter som skal påvirkes til å akseptere de tekniske løsningene som er mest lønnsomme for kraftbransjen.

   «…substantially increased retail electricity prices during times of either heightened consumption (for example on abnormally cold winter days in Norway)»

   – Dette er et høydepunkt i grådighet og kynisme. Kalde vinterdager er normalt i Norge, og de mange som er avhengige av strøm for å varme opp sin bolig vil oppleve at den «dynamiske» prisingen vil påføre dem veldige ekstrakostnader.

   – Befolkningen er gjort til objekter for profitt, og for å sikre profitten innføres effekt-tariffer og køprising, som kalles «dynamisk prising.» Dette innebærer høye omkostninger for strømkundene. Men bransjen er intelligent og kynisk, og vet hvordan de skal drive effektiv desinformasjon.

   – Politikere fores med «miljø»argumenter, mens befolkningen forøvrig bombarderes med forsikringer om at «smart strøm» og «smarte» strømmålere gir strømkundene mer kontroll over strømforbruket, riktig pris og kontroll over kostnadene. Dette er å sette sannheten fullstendig på hodet. «Smart strøm» innebærer at nettselskapet kan legge på skyhøye effekt-tariffer og køprising når de måtte ønske, og at «smarte» husholdningsapparater kan slås av med fjernstyring av nettselskapet. Befolkningen og husholdningene mister i realiteten kontrollen over sin strømforsyning på grunn av den «smarte» strømmen med den «dynamiske» prisingen, og omkostningene øker dramatisk for strømkundene.

   – Omkostningene øker både på grunn av de «dynamiske» tariffene som erstatter de forutsigbare forbrukstariffene, på grunn av kostnadene som selve smartmålerne og driften av dem medfører, og endelig på grunn av den generelle energipolitikken hvor man har forlatt målsetningen om å skaffe befolkningen rimelig strøm. I stedet skal strøm gjøres til et spekulasjonsobjekt, hvor kraftspekulantene selger norsk vannkraft utenlands for så å kjøpe dyr kraft tilbake fordi man har solgt mye mer enn overskuddet.

   – Dette kan bare skje som følge av en kombinasjon av følgende faktorer:

   – Liberaliseringen av kraftmarkedet som åpnet for at markedsøkonomiske prinsipper om å tjene penger på å gjøre strømmen dyrere overtok for den tidligere målsetningen om at livsnødvendigheten elektrisitet skulle være et rimelig fellesgode for alle.

   – Altfor mange politikeres naivitet. Mange velmenende politikere vil gjerne «gjøre noe» på miljøområdet, og tenker ikke over at befolkningen belastes hardt når energiprisene øker mye. Fordi de ikke tenker over at det faktisk er miljøfiendtlig når energiprisen (eller veiprisingen!) blir så høy at øket press for høyere lønninger blir et uunngåelig resultat. Mer underlig er at også politikere på venstresiden ser ut til å overse at det er lavtlønte, pensjonister og trygdede som rammes aller hardest. De har ingen mulighet til å øke sine inntekter for å kompensere for de økte utgiftene, og må lide når leveomkostningene øker.

   – Manglende kunnskap i befolkningen. Det er kompliserte sammenhenger, og det er lett å la seg lure når kraftbransjen driver massiv desinformasjon hvor befolkningen loves at «smart strøm» gir kontroll over strømforbruk og omkostninger, og at det er bare å «tilpasse» seg så blir det mye billigere. Når kraftbransjen markedsfører den «smarte» strømmen med lokkende beskrivelser av avansert teknologi for hjemmene, er det lett for mange å glemme at den avanserte teknologien faktisk ikke gir mer kontroll og bare kan ha sin plass i markedet dersom strømmen blir så dyr at mennesker blir desperate etter å finne tekniske løsninger for å minske kostnadene. Forholdet er jo at med rimelig strøm og flate forbruks-tariffer ville folk få forutsigbare og håndterbare utgifter. Den «smarte» strømmen og den «dynamiske» prisingen er til fordel for de som selger nett og strømtransport, samt teknologifirmaer som ser sitt snitt til fortjeneste fra salg av dyr teknologi som bare har et marked fordi strømmen er blitt svært mye dyrere å bruke.

   – Her står vi overfor mange nivåer av fortjenestemotivert kynisme, og mange markedsaktører som tjener på at det blir mye dyrere å bruke energi.

   – Kraftbransjens fikenblad er at «smart» strømstyring, effekt-tariffer og køprising kan begrense effekt-toppene og redusere behovet for dyre oppgraderinger av strømnettet. Da satser de på at befolkningen skal overse at før liberaliseringen av kraftmarkedet i 1991 var det en selvfølge at overføringsnettet skulle oppgraderes ved behov for også å kunne ta av for høylastperiodene, og de satser på at befolkningen skal overse at effekt-topper vil bli enda mer utpregede i fremtiden på grunn av elbiler og annen apparatur som trekker mye effekt på kort tid. Nettet må altså uansett oppgraderes, og med de «smarte» strømmålerne har kraftbransjen sikret seg muligheten til å virkelig skaffe seg store fortjenester på strømkundenes bekostning. For det er husholdningene som får svi for de «dynamiske» tariffene og de store omkostningene ved utplassering og drift av smartmålerne.

   – Befolkningen taper på den «smarte» strømmen og på storstilt salg av strøm til utlandet, og de som har svak økonomi taper aller mest.

   – Hvor lenge skal vi godta dette spillet om en livsnødvendighet som elektrisk energi påviselig er? Det er opp til oss å stoppe dette.

 25. Dett visre baktanken bak det hele , iasllefall en del av «det»:https://www.youtube.com/watch?v=CUPsh8dXASw

 26. jan sier:

  alt er opp ned
  nå må levende mennesker søke døde korporasjoner om å slippe å får installert apparater med helseskadelig stråling/overvåkning/brannfare
  det er kraftselskapene som skulle søke de levende om å få installere
  er de levende til for det døde (teknologien/økonomien)
  eller
  er det døde (teknologien/økonomien) til for de levende
  ?

 27. Jeg husker da jeg ved en tilfeldighet gikk inn på Hafslund nett og fant ut at det skulle innstalleeres smartmålere i alle hjem, ringte øyeblikkelig til Hafslund hvort jeg kom i samtale med en meget arrogant telefondame som lo og sa -DU HAR INTET VALG . Jovisst svarte jeg , jeg kan velge bort strømforsyningen totalt , har en vedovn i hver etasje . Jeg ahr nå mottatt svar fra Helse og omsorgsdepartementet, , Olje og energidepartementet , Statens strålevern og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet hvor alle fritar seg selv for ansvar om folk blir syke , det oppstår brtann eller blir overvåket og bruker infoenpå ulovlige måter . iI USA har de begynt med at strømselskapene må signere ett dokument før «innstallering»:https://www.youtube.com/watch?v=ZIELtYIsbD4&t=76s

  • Kaja77 sier:

   Jeg spurte også om de kunne garantere at jeg ikke ville bli syk av strålingen, noe de ikke kunne..

  • lillebror sier:

   Takk for video May, lurer mye på om jeg skal prøve å printe ut en av di kontraktene og servere til hvem som helst som prøver å få meg til og signere på noenting som helst !

 28. lillebror sier:

  i dag var jeg i dårlig humør heldigvis hadde jeg en god plass å gjøre av alt det dårlige humøret =) :

  Mail til agder engergi:

  .. hei arrogante drittsekker,
  fikk brev om at dere kommer onsdag den 19
  til tross for advarselen dere fikk,
  bare sier fra at innbruddet vil bli filma og lagt ut på nett.

  også,, jeg skal ha adressen til diriktøren for agder engergi,
  jeg kommer på besøk om 2 dager og skal installere en
  smart måler i stua han si for å måle arroganse, dere kan
  søke lege erklæring dersom det er til vesentlig og dokumenterbar
  ulempe for sluttbruker. dere kan søke fritak ved å ringe meg på mobilen
  min, mellom 12:00 og 12:00,01 på fredager.(kun for å få arrogante
  svar tilbake om at der et ikke mulig uten vesntlig dokumentert ulepmer)
  også er det bare ring for og avtale et annet klokkeslett istedefor.

  send «OK» fra deres mobil nummer for og bekrefte at tidspunket passer.
  (ved å sende OK fra ditt mobil nummer bekrefter du samtidig og
  fulge alle mine personlige tullete regler i all fremtid forøvrig)

  • Birgitta sier:

   Hallo!!!, direktøren har da ikke noe med dette! Han har da andre som tar seg av klager o.a, akkurat som i all andre store selskap så vil han henvise til kundeservice. Når det er sagt, så kan du lett finne hvem som er direktør i Agder Energi, enten via google eller i brreg.

   Og bare så du vet det, det finnes hele 5 selskap som har navnet Agder Energi + og så AS.

   Pst! Håper ikke du får svar, for den du heller skulle «angripe» er jo Regjeringa som har bestemt dette, og pålagt energiverka å installere disse apparatene. Hva vet du (og alle andre her) om det? Og hva gjør Regjeringa mot dem, hvis de ikke gjør som de har bestemt? Bøter feks?

   • lillebror sier:

    Hallo !!! hva i allverden gjør du på dette forumet hvis du er for smart målerene ?!

    og,, trodde du virkelig jeg var seriøs når jeg sa jeg skulle installere en arroganse
    måler i huset til direktøren ? det finnes ingen arroganse måler Birgitta ……

    skjønner hva problemet er hvis det er sånne som du som sitter i styret hos
    agder energi,, lite forståelse OG vilje til og kjøre på med hvasomhelst.
    sånne som deg er en livs farlig kombinasjon Birgitta.

    og bare så du vet det,,, hva vet du om hva slags skade smart målerens strålig gir ? og hvilkne av alle di fremtidige problemene med privat data som skal selges tenker du er greie og akseptable ? at strømbruket ditt om natta blir selgt til forsikrings selvskap så livs forsikringa di skyter i været ? eller alle di andre lignende problemene du bare ikke har tenkt på ennå ?

    som du sier selv,, hva vet du om det…

    er du ikke redd følger du ikke med.
    følger du ikke med har du ikke talerett.

   • Om natta styres kroppens – og hver enkelt celles – ressurser til «systemvedlikehold» og reparasjoner, og bør ha minst mulig belastning utenfra. Kroppens bør heller ikke forvirres av signaler den ellers brukes til å regulere døgnrytmen. «Smartmålere» står på døgnet rundt og kan ikke slås av. Det gir en merbelastning som vår kropp ikke er laget for å tåle.

    Kanskje står også din WiFi-ruter på døgnet rundt, men den kan du slå av, og du kan trekke ut alle ladere om natta. «Smartmålere» gir uansett en tilleggsbelastning, selv når andre strålekilder i huset er langt sterkere.
    Mange forskere har påvist at veksten man har sett i en rekke uforklarte lidelser kan passe godt sammen med veksten i eksponering for mikrobølget, pulset stråling og for «skitten strøm» – ved eksponeringsnivåer som ligger godt under grenseverdiene. Dette er gjort både for ulike akutte symptomer (ovenfor kalt «værsyke 2.0»), og for alvorlige diagnoser, så som malignt melanom (ondartet føflekkreft), brystkreft og andre kreftformer (Hallberg 2015-1 og 2015-2. Mer om Hallbergs originale forskning HER), flere typer hjernesvulster (Omtale av Hardell-gruppens verdenskjente og omfattende forskning, se Lennart Hardells blogg.), komplikasjoner knyttet til åpning av blod-hjernebarrieren (omtale av flere studier HER), en rekke nevrologiske diagnoser så som Alzheimers, ALS, Parkinsons, ADHD, og depresjon (Pall 2015-1).

    Der er også antakelser om sammenhenger både med overvekt, ME og andre nærmest epidemiske lidelser som anses som uforklarte. En samlet gjennomgang av nyere, publiserte forskningsfunn fram til 2012 finner du i (BioInitiative 2012). En faglig-teoretisk lærebokaktig oppsummering finner du i (Horsevad 2015). Denne kunnskapen, som til dels slett ikke er særlig ny, har da også ført til at man har drastisk ulike grenseverdier i de land som tar en selvstendig holdning og lager grenseverdier utfra egne undersøkelser om skaderisiko (se figur under, hentet fra Jamieson 2014). Norge er blant landene som holder seg til ICNIRP  «1998»:http://steigan.no/2017/04/06/smarte-strommalere-hvordan-kan-sa-lite-straling-vaere-et-problem/

   • Birgitta sier:

    Hvor står det at jeg sitter i styret i Agder Energi? Og hvor i kommentar sier jeg at jeg tror det finnes arrogansemålere?

    Bare så du er klar over det: Du blir allerede overvåka, det har du blitt siden før du ble født! Tygg på den du!

    Case closed!!

   • lillebror sier:

    Til Birgitta : det var snakk om «sånne som deg» som satt i styret hos agder energi,, ikke deg..
    Og,, hvorfor prater du om å finne adressen hos brreg og google til direktøren hvis du ikke tror det finnes arroganse måler da? …

    skjønner jeg er provoserende men gjenntar like fullt : sånne som deg,
    med vilje til og gjøre ting di ikke forstår, er LIVS farlige.

    at jeg har blitt overvåket er da for pokker ingen grunn til at det skal fortsette ?
    hvor i allverden finner du logikken i dette ? …

    kan jeg få adressa di så,, kommer jeg først og stjeler sykkelen din,,
    men så siden du syns det er greit så lenge det er begynnt så stjeler jeg
    ALT du har til slutt,, avtale ?

    og igjen,,,siden du bare unnlater og svare så,,
    hva i allverden gjør du her på forumet hvis du er FOR «smarte» målere ?

    du prøver gjøre oss beviste på at vi allerede ER overvåket ? hva i allverden
    tenker du med\på når du kommer med sånne utsagn ? ……

    saken er LANGT fra avsluttet…. den har såvidt begynnt….

 29. Av noen tusen tilfeller i Sverige er rundt 450 nøye dokumentert i Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Black on White.Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity. The Swedish experience. 2005, Mimers Brunn Kunskapsförlaget. 252 sider. Boka kan lastes ned HER. (Svensk versjon: «Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet») Dagens lavtstrålingsstandard for skjermer (TCO-standarden) er et resultat av det som skjedde i Sverige den gangen.

  Det fins slike «stråleflyktninger» i Norge også, men la oss håpe det ikke går så ille med deg. Regn ikke med å bli forstått av helsevesenet. Der er det svært få som kan noe om dette. De andre tror instinktivt at de står overfor et psykisk problemtilfelle, og det er offentlig politikk å hevde at det ikke fins grunnlag for å tro at elektromagnetiske felt kan være årsaken. Man vil lete etter andre årsaker, og til slutt tilby kognitiv terapi for at plagene skal være lettere å hanskes «med»:https://einarflydal.com/2017/04/04/praktisk-forstehjelp-nar-du-blir-syk-av-installert-smart-maler/#more-20630

 30. lillebror sier:

  Nevnte i en av kommentarene over her oneco kom på døra den 19 april, di kom, men istedefor å sende en gammel ulk som var kansje litt kunskapsrik og autoritær på feltet sender di en 18 år gammel lærling som ikke ante (eller ikke kunne si.. ..) hvilken frekvens målerene sendte på,. eller stort mer ang målerene,, var ikke særlig vanskelig å be han forlate stedet. var tilogmed en relativt hyggelig kar.. MEN ,, sitter igjen og føler meg lurt ,,, det virker for lett, jeg fikk aldri gitt han lege erklæringen før han forsvannt ned bakken engang. . . var greit der og da men,, som Snowden spør seg selv nå og da,, «hva er statens mekanisme for og ta seg av sånne som meg ?» .. sånne som OSS?! ..sitat fra Snowden ang. innreise forbudet staten Norge ga han når Norsk PEN ville gi han en pris..
  sifra hvis noen har erfaring etter første oppmøte med oneco.

  • Hermann sier:

   Vi er inne i en tid hvor vårt siviliserte samfunn er snudd på hodet. Flere og flere saker fremstilles og utføres att-frem og bakvendt. Det utrolige er at så få mennesker klarer å våkne eller bryr seg. Men dette kommer til å bli mye verre. Mange kommer til å våkne i sjokktilstand.

   AMS-installasjonen er også snudd på hodet. Vi kan slippe måleren om vi «søker» ved hjelp av legeerklæring. La de få en legeerklæring i første omgang. Hvem bryr seg. Legeerklæringen trenger ikke inneholde annet et at «du ikke ønsker denne måleren». Begrunnelsen er privat mellom lege og pasient.

   Det riktige i denne saken er: Strømleverandøren har leveringsplikt så lenge vi betaler strømmen. Vi eier eneboligen hvor måleren er montert. Strømleverandøren har egentlig sendt en søknad til oss om å få montere ny måler. De later som om de har rett til å invadere boligen vår og at VI skal søke for å slippe. Denne måleren er uakseptabel for oss, og vi har avslått søknaden fra strømleverandøren. Vi bestemmer hva som skal inn i huset vårt.

   Det er synd på de som bor tett innpå hverandre i blokker og hvor boliglaget bestemmer eller årsmøter avgjør. Flytt, er mitt råd.

 31. […] Hvis du lurer på HVA en AMS måler, populært kalt smartmeter er, les Kaja77 sin blogg: https://kaja77.wordpress.com/2016/03/21/smartmalereams-enheter-helseproblemer-og-overvakning-av-nors…/ […]

 32. Knut Spone Andersen sier:

  Hei… Har du en link ti EU-direktivet angående smartmåleren…..

 33. Det står i en artikkel fra Huseierenes landsforbund at 922 personer har fått fritak fra smartmålere . Jeg innbiller meg at tallet er adskillig høyere, men finner ikke ut hvor jeg leste det , det alter tilo at alle kryper på alle fire for denneinnstalleringen, jeg har sendt amil til samtlige energiselskap i Norge og har foreløpog fått svar fra 2 , rene svadabtev -Den påtvungne innstatteringen av smartmålere betegner jeg som det største overgrep mot den norske befolkning .

  De fleste innbyggere i Norge er fullstendig uvitende om helserisikoen de blir påført gjennom smartmålere .

  Helse –og Omsorgsdepartementet bruker en betalt forskning fra Folkehelseinstituttet som ble utført i «2010»:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/11/02/apent-brev-til-til-norges-stromleverandorer/

 34. Svar fra Austevoll – Geir Bergflødt

  6:38 PM (6 hours ago)

  to me
  Translate message
  Turn off for: Norwegian
  Takk for informasjon!

  I Austevoll løser vi dette med å hente inn data via fiber. Da blir det ikke stråling.

  Ha en fin dag!
  Hei May

  Din epost er mottatt og lest

  Det jeg vil kommentere er overvåking og privatlivet. Under har jeg valgt en tilfeldig kunde, avlesning i septmeber måned. Kan du si meg alle de detaljer du påstå å finne ut fra de tallene vi har. Kan du ut fra kurven under si meg alle detaljer om denne kunden, hva de ser på TV etc?

  Det AMS-måleren gjør er å lese av kWh forbruket pr time. Dvs en tallrekke på 24 tall pr døgn. Vi får ikke noe mer informasjon ut fra måleren så noe overvåking er ikke mulig. For øvrig er det kun i databasen vår tallene er tilgjengelig. Ingen fra utenomverden får tilgang til disse

  Lars Hofstad

  • lillebror sier:

   «Kan du si meg alle de detaljer du påstå å finne ut fra de tallene vi har. Kan du ut fra kurven under si meg alle detaljer om denne kunden, hva de ser på TV etc?»
   http://www.dinside.no/bolig/sa-mye-strom-bruker-dingsene-i-hjemmet-ditt/60368734 : en bestemt støvsuger trekker 1340 watt., en bestemt brødrister bruker 879 watt.,etc. En bestemt tv på en bestemt kurs i huset bruker xxxx antall watt når den viser en bestemt film.
   Noe avhengig av hva det tallet\talleENE di sender er, er det helt klart mulig å påvise hvilken film som avspilles, med visse forbehold.,
   Feks, hvis tallrekken på «24 tall pr døgn» er sånn at, det første tallet er ca 20-30 siffer langt, dvs kWh pr sekund eller halvsekund,,eller for hvert 0,1 sekund blir oppgaven ennå enklere.
   (joda, jeg skjønner h’n i kWh står for hour men, vet ikke hvilket ord jeg søker, kWs ? kansje:)
   Derimot hvis «en tallrekke på 24 tall pr døgn» er sånn at det første tallet i rekken er på 4-5 siffer , KUN kWh pr time, er det verre å kalkulere., likevel er det fult mulig å se iallefall det di faktisk da sier di ønsker å se, bare stor forbruk,, likevel er jeg ikke villig til å dele denne informasjonen sånn at noen ANDRE kan tjene penger,, rakkere. Også, finnes det et utall av forskjellige målere, noen rapporterer på den ene måten, andre på en annen måte, om Lars Hofstads sine målere gjør en ting gjør andres en annen ting.
   Og,, «under har jeg valgt en tilfeldig kunde, avlesning i september måned.» , , mangler tallene di sa di hadde ? eller,, tilsynelatende en kurve ? kurver er veldig beleielig å skjule tall i men…. gjerne fortell likevel ved anledning ? =)

   • Dette er bare svada , det er ren manipulsjon for å forhindre at sannheten kommer frem, hvorfor er grenseverdiene mye høyerte i Norge og Sverige . Jeg anbefaler alle å gå inn på denne siden , slik at vi kan samle oss hos en organisasjon –

    Kraftnettselskapene – på ordre fra myndighetene – installerer nå såkalte AMS “smarte” strømmålere i all bygningsmasse i hele landet, i offentlige bygg, skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, eldreboliger, omsorgsboliger, i næringseiendommer, i private boliger og hytter. Kraftnettselskapene har fått frihet til selv å velge teknologi, og de har da valgt å satse på TRÅDLØSE målere.

    Disse målerne gir helseskader. Noen reagerer akutt, andre først over tid. Livet er ikke bygd for å tåle slik stråling døgnet rundt. Myndighetene hevder at strålingen er “svak” og “sjelden”, at “det ikke er påvist helseskader”, og at målerne er trygge for helse, miljø, privatliv og personvern. Det er feil.

    De formidler ikke sannheten – de har ikke ryggdekning i vitenskapen, de ser bort fra vitenskapelig fastslått helserisiko, og de har valgt å se bort den svært høye datasikkerhetsrisiko som teknologiløsningene er forbundet med.

    Vi har alle beviser tilgjengelig for å tilbakevise myndighetenes og kraftnettselskapenes påstander – vedr. alle de viktigste momenter som stråling, helsefare, sikkerhet, og om selve smartmålerne. Hovedtrekkene lister vi opp umiddelbart nedenfor.

    Vi skal enda lengre ned på forsiden gå i detaljer på de viktigste momentene som stiller myndighetens og kraftbransjens argumenter i skammekroken. Disse er samtidig de viktigste momentene vi trenger å sette oss inn i, for å kunne avgjøre hvorvidt vi hver i sær skal TAKKE NEI til installasjon av AMS “smart” strømmåler, eller om en skal bøye seg for myndighetenes og bransjens uansvarlighet og utilbørlige press, og stille en selv, ens barn og familie, naboer og besøkende tilgjengelig som prøvekaniner for et høyrisikabelt, ukontrollert, uetisk, grunnlovsstridig og konvensjonsstridig helseeksperiment på «befolkningen»:https://smartskandalen.info/

   • lillebror sier:

    Var det du sa ment til meg Seppola ? det med bare svada ? =)
    I tilfelle, jeg blir vel noe teknisk og kjedelig her men, er helt og fullt på din side om man leser nøye.
    Etterlyste helst noen tall fra Lars Hofstad du hadde fått fra han, noen tall eller en kurve med tall?
    Er ikke så nøye om du ikke har dem lengre heller, det er som sagt, det er ganske enkelt for nettselvskap og gjemme bort tall i kurver og statestikk. Har ikke sagt noe om stråling eller ikke men, er absolutt ikke noe fan av det heller,, tipper di alle fleste av ams målere kjører trådløst desverre.

    Er det du som driver domenet smartskandalen.info ? Hadde gjerne satt meg opp på en liste over motstandere av AMS med fullt navn.

    I forbindelse med no annet prosjekt jeg holder på med, har jeg tegna litt =)
    (Igjen, det KAN se ut som jeg er glad i trådløst når man ser på bildet men, ER IKKE DET ! :))

    http://www.dueknipen.tk/pics/wireless.jpg

   • Selvfølgelig mente jeg ingen av dere , jeg har skrevet til samtlige strømleverandører i hele Norge og de svar jeg har mottatt går på akkutar det samme, nemlig at «NÅ SLIPPER DERE Å LESE AV MÅEREN SELV» og at det finnes ingen farer ved de nye målerne . Det er ikke jeg som driver det nettstedet , men poenget er å gå til samlet kamp mor dette svineriet de trer over våre hoder. Jeg har mottatt svar fra samtlige instanser bortsett fra NVE og de kjører alle på grenseverdiene .

 35. Hans Ove Strand sier:

  Reservasjon mot installasjon av AMS er sannelig en stor prøvelse. Sendte melding til Skagerak Energi om reservasjon om montering av en slik måler (med begrunnelse). Svaret kom raskt hvor de gjorde meg oppmerksom på at dette hadde jeg ikke anledning til. Sendte et nytt brev hvor jeg la ved et brev fra OED hvor departementet opplyste om at det ikke vil bli lagt til grunn en streng praktisering av forskriften. De opplyste videre at etter 1.1.2019 ville ha en oversikt over antall reservasjoner og vil ha bedre grunnlag for å utarbeide mer permanente regler for fritak. Svaret fra Skagerak var at de ikke gir fritak og jeg som kunde fikk akseptere dette.
  Hans Ove Strand

  • Ingrid sier:

   Hans Ove Strand: Hvis du får en legeerklæring (eller en erklæring fra psykolog) på at du er «engstelig» for skadevirkninger av strålingen AMS-måleren, skal de måtte gi fritak. Det kan kanskje også lønne seg å få legen til å skrive at du selv mener du får helseproblemer av denne typen stråling.

   • Hans Ove Strand sier:

    Takker for råd, det ser ut at en legeerklæring er eneste utvei. Det byr meg i mot å belaste helsevesenet med en slik sak men skal bli intersant å se reaksjon fra Skagerak energi.
    Hans Ove

   • Hans Ove Strand sier:

    Bestilte time hos fastlegen og la frem mitt problem og min engstelse for installasjon av AMS måler i mitt hus.
    Svaret var som forventet, det hadde vært stor pågang fra folk som ønsket legeattest, legene på senteret besluttet da og ikke utstede slike p.g.a manglene kunnskap på området.
    Skjønner nå hvorfor energiselskapet krever slike attester for fritak og OED som venter på hvor mange fritak som er gitt for å utarbeide endelige forskrifter.
    Hans Ove

   • Jeg fikk legeerklæring

 36. Astrid sier:

  Fantastisk bra blogginnlegg! 🙂 Håper du har fått fritak 🙂

  • Hans Ove Strand sier:

   Nei fritak har jeg ikke fått men skulte trusler,telefon terror og kopi av brev fra NVE som ikke samsvarer med brev fra OED.
   Tenk at et selskap (SKK) ble bygd opp av Genlands innbyggere, for og betjene og yte servise ble solgt av lokalpolitikere for så og spekulere på børsen. Nå heter selskapet Skagerak og kundene som ikke kan velge nettselskap kan ikke si nei til en radiosender /mottager i sitt hjem. Tror det var en svenske som omtalte Norge som den siste kommuniststat, kanskje han hadde rett.
   Hans Ove

 37. Regjeringen ordner det slik at etterat den forrrige oljeministeren sendte ut påbud om smartmålere ble han by7ttet ut med en ny , derav har ingen av de ansvar for hva som skjer når folk blir syke, utsatt for overvåking , brann og skyhøye regneinger , her er ett brev fra den forrige oljeministeren-Det vises til din tidligere henvendelse av 12 februar 2016, departementets svar av 29 februar, samt din nye henvendelse av 13 mars 2016.

  Når det gjelder ditt spørsmål om motivasjonen for å innføre AMS , er AMS en nødvendig modernisering av strømnettet.

  Hyppige og automatiske avlesninger betyr at datakvaliteten vil øke .

  Dette forventes å gi fordeler både for strømkunder og for kraftsystemet.

  Nettselskapene vil få langt mere nøyaktig informasjon om tilstanden I nettet.

  Informasjonen kan brukes til å driftes og dimensjonere nettet mere effektivt.

  Strømkundene vil få mer korrekte strømregninger, mer og bedre informasjon om strømforbruket og muligheten til å ha ett mere aktivt forhold til sitt strømforbruk.

  Dagens målere har en begrenset levetid og må som annet utstyr skiftes ut med jevne mellomrom.

  En gammel og foreldet strømmåler vil da bli erstattet med en ny og moderne måler .

  Det spesielle med AMS-innføringen er at det er en koordinert omleggeing til nye og moderne målere.

  Denne samkjøringen er nødvendig for at alle strømmålerne skal oppfylle de samme funksjonskravene og skal kunne kommunisere med andre enheter.

  Alle kostnader til kjøp og innstallasjon taes av nettselskapene og dekkes gjennom nettleien.

  Basert på foreløpig innrapportering fra nettselskapene vil AMS isolert sett innebœre en økning I nettleien på 1-2 øre / kWh for en gjennomsnittshusholdning , det vil si omlag kr. 300 pr. År.

  Over tid vil imidlertid AMS kunne bidra tilkostnadsbesparelser for nettselskapene, noe som vil gi en lavere nettleie isolert «sett»:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/09/21/svar-fra-det-kongelige-olje-og-energidepartement-om-smartmalere/

  Med hilsen

  Kjell M.Grotmol

  Avdelingsdirekrør

  Laila Berge

  underdirektør

 38. Herman sier:

  Dette innlegget er rettet spesielt til norske hvite menn som må våkne og bli menn igjen. Kvinner er kvinner, og kvinner kan ikke sloss mot hærer med store og sterke menn. Det er bare menn som kan kjempe slike kamper. Hvis du er hvit mann så må du få farta opp. Tiden er i ferd med å renne ut for deg! Jeg skal forklare hvorfor.

  Smartmålerne er en liten del av det vi utsettes for av makta. Det er bra at vi blir konfrontert og vekket på denne direkte måten. Vær standhaftig, men pragmatisk i forhold til målerne. Makta ønsker å avlede oppmerksomheten fra alt det andre som skjer omkring oss. Det er mye verre ting i vente, som også kommer til å ramme strømnetteierne og deres familier.

  Propagandaen er stor og massiv for den som SER.
  NRK, TV2, alle dagsaviser også lokalaviser (eies av DNB), bøker i bokhandelen, lærebøker – kort sagt, alle mainstream utgivelser er hovedsakelig propaganda. Propaganda som vanligvis ikke oppfattes av den som ikke har lært seg å SE.

  Mye er spesielt rettet mot hvite menn som makta ønsker å utrydde. Går det slik makta har tenkt, vil de eneste hvite i fremtiden være de som bor i Israel. Du som er hvit og ikke bor der, det er nå du må våkne.

  Me too-kampanjen er først og fremst rettet mot hvite menn og kvinner. Hvite menn og kvinner med Israelske pass startet og leder denne kampanjen. Menn fremstilles som skitne beist og kvinner som ofre. Noen fargede mennesker er med i me-too-spillet, men det er hvite menn som skal læres opp til å føle så mye selvhat at de godtar utryddelse. Makta har ikke lagt skjul på hva de vil. Befolkningen i Europa og USA skal byttes ut med en ny rase lysebrune folk.

  Afrikanere i stort antall er hentet inn i Europa og flyttes i all stillhet oppover i Europa med fly. Vi vet det fra mainstream presse, men folk flest har ennå tillit til makta. Folk flest håper at ting går seg til etter hvert.

  Gå til Youtube og se «Google Search Censoring White Searches».

  Det er ikke til å tro at det er sant og at Google gjør dette, men test selv med ulike «white» i Google (som også eier Youtube). Alarmklokkene bør ringe hos alle hvite mennesker for det er vi som er minoriteten i verden.

  Jeg husker at jeg pustet lettet ut da året 1984 kom og gikk, uten at jeg så tegn på det boken 1984 handlet om. Jeg var blind og naiv. Noen år senere gikk det opp for meg at Norge er et diktatur, og at det har vært det veldig lenge, uten at befolkningen er klar over det. (17. mai-togene er for at makta skal kunne se at de har makta. Makta har ingen respekt for nordmenn.)

  Vi er inne i den største brytningstiden i kjent verdenshistorie. Det som ligger foran oss vet vi om for det har globalistene fortalt nøye om i bøker, filmer og taler. Vår nære påtenkte framtid kommer til å bli særdeles voldelig.

  Det makta bygger opp til er det samme som russerne opplevde i tiårene etter 1917. Hvite menn sloss mot hvite menn! Historien om før og etter 1917 finner du i videoen «EUROPA – The Last Battle – Part 1» på Youtube, en av de beste dokumentarseriene noensinne. 10 videoer som jeg kun anbefaler til voksne menn og kvinner med sterk psykisk helse.

  https://www.youtube.com/channel/UC0gfrvHpcCaFMubWBwwEDBg

  «Den som behersker fortiden, behersker fremtiden, og den som behersker nutiden, behersker fortiden.»
  https://ubesvart.wordpress.com/2010/05/30/george-orwell-1984/

  Andre linker:
  Last ned boken GroGate fra https://giabo.wordpress.com/2016/02/19/boken-gro-gate/
  http://o-d-i-n.org/
  http://www.riksavisen.no/
  http://www.nyttnorge.com
  http://www.derimot.no
  http://www.friasidor.is

  Menn, spenn sikkerhetsselene og bli med på å endre verdenshistorien. Oppløpet mot siste langside er allerede i gang!

  Din første oppgave er å si opp alle abonnement på TV og aviser og alt annet som støtter makta. Kjemp imot smartmålerne på en pragmatisk måte.

  I nettleseren din f.eks. Mozilla Firefox http://www.firefox.no legger du til Block Ads slik at makta ikke tjener penger på surfingen din. Skumles mainstream presse på Internett, men minst mulig, for propagandaen stjeler av tiden din.

  Din andre oppgave er å bruke mye tid på alternative nettsider før makta stenger eller sensurerer sidene som «hat».

  Din tredje oppgave er å skape nettverk med andre menn. Du kommer til å trenge hjelp fra andre menn.

 39. Ola Barstad Eliseussen sier:

  Det med helseskade i fobindelse med AMS måler er bare tull og tøys. Mitt innledende spørsmål er følgende: Bruker du mobiltelefon og har du eventuelt trådløst nettverk. AMS målere sender data til nettselskapet ditt. Disse dataene blir sekvensielt (med et gitt tidsintervall) sendt til nettselskapet vha. radiobølger (noen kaller dette «stråler/stråling»). Det er ikke noen grunnleggende forskjeller på disse radiobølgene og radiobølgene fra mobiltelefoner og trådløse nettverk. Ved «normal» bruk av mobiltelefon vil eksponeringen av «stråling» fra denne være i størrelsesorden ca. 100.000 ganger større enn eksponeringen fra en AMS måler. Dersom man ikke tåler «stråling» fra AMS målere, bør man først av alt kvitte seg med mobiltelefon og trådløst nett. Det aller meste som blir publisert om AMS målere er tull og tøys skrevet av personer som har «null» kompetanse på dette området.

 40. mayharriet sier:

  Mens vi i Norge nå er travelt opptatt med å innføre IKT i skoleverket, og er stolte over at vi er tidlig ute med å innføre alle slags «smarte» trådløse løsninger, har alarmklokkene begynt å ringe stadig sterkere kloden over:

  Land etter land innfører restriksjoner på bruken av trådløst. Og de begynner med skoleverket. Bakgrunnen er at forskningsfunn underbygger gang på gang og i stigende detalj at å eksponere de kommende generasjoner for mikrobølget stråling, ikke kan være heldig.

  Mitt bidrag til boka handler om dette, altså om helserisiko knyttet til trådløse læremidler – nettbrett, WiFi, mobiler, osv. Det er bokas siste, lengste, og i særklasse det bidraget med flest faglige referanser – til glede for dem som vil sjekke detaljene.

  Land etter land innfører restriksjoner på bruken av trådløst. Og de begynner med skoleverket. Bakgrunnen er at forskningsfunn underbygger gang på gang og i stigende detalj at å eksponere de kommende generasjoner for mikrobølget stråling, ikke kan være «heldig»:https://einarflydal.com/2018/03/08/gambler-vi-med-skolebarnas-helse/#more-26575

 41. Bjørg S. Christiansen sier:

  Jeg har allerede hatt dette monsteret i hus i ca 1 år og er blitt plaget med hodepine, svimmelhet, halsvondt og hørselproblemene har økt + litt eksem på armer og i ansiktet. Jeg ba om å bli fritatt for denne instalkasjonen, men ble likevel påtvunget denne smartmåleren. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men vil heretter ta det opp med fastlegen.
  I tillegg er jo nettleia blitt mye høyere enn før, så forstå det de som kan!!!!

  • Kaja77 sier:

   Ja, du må gå til fastlegen og fortelle om plagene. Tar ikke han deg seriøst så bytt lege. Folkets Strålevern kan muligens anbefale en lege som vil tro deg. Det kan være lurt å notere symptomer og datoer. Merker du at plagene avtar når du er utenfor strålesonere,så er det en meget stor sannsynlighet for at plagene skyldes strålingen, men det kan ta tid før kroppen klarer å normalisere seg etter å ha blitt utsatt for mye stråling over tid.

  • Ingrid sier:

   Fastlegen din (eller ev. en psykolog) har lov til å skrive en erklæring/uttalelse om at du har fått helseplager DU SELV MENER skyldes måleren og/eller ev. også at DU FRYKTER alvorlige helseplager av strålingen. Dette har legen (eller en psykolog) lov til å gjøre, og det NOK til at nettselskapet er forpliktet til å fjerne den trådløse senderen (kommunikasjonskortet) i måleren og la deg lese av måleren manuelt som før. Imidlertid må du betale regningen for fjerningen av senderen selv.

   Det fastlegen din IKKE kan skrive (pga. pålegg fra Helsedirektoratet) er at «pasienten har plager som skyldes strålingen fra den automatiske strømmåleren». Men dette omgår dere ved at legen bare refererer til det faktum at PASIENTEN SELV mener dette, men uten at legen påstår noe som helst om at plagene skyldes stråling.

   Dessverre har du bare rett til å få fjernet din egen måler og IKKE naboers. Dine venner eller familie får heller IKKE fjernet målere med DINE plager som begrunnelse (MEN de kan jo om de ønsker det skaffe attest på at DE SELV mener at de får helsevirkninger av strålingen eller at de frykter dette).

 42. lillebror sier:

  i dag kom brev fra aenett ,
  2125 k r, i straff , hvert år , for all fremtid,
  for å ikke ha installert smart måler.

  eller som di kaller det, et avlesningsgebyr , i et ord…
  funny note, om man googler «avlesningsgebyr» får man opp
  for det meste strømselvskap, naturlig vil noen si, forkastelig vil jeg si.
  uansett, di har tenkt å begynne å sende en person opp på inspeksjon
  en gang i året fra nå av, så derfor, «avlesningsgebyr»..
  i alle år har det gått helt uten at noen fra strøm selvskapet har
  måtte kommet inn i hjemmet mitt å måtte titte i sikrings skapet,
  men nå, nå pluttselig er dette HELT NØDVENDIG ?
  vanskelig og tolke som noe annet enn ren straff.

  elendig kapitalistisk møkka system

  spør meg gjerne etter nyttår om jeg har betalt.

  RRR

  noen fler som har fått straff ?
  noen fler som ønsker ny kampanje ?
  syns å høre det var protest på torget mot bompenger her om dagen
  hva med protest mot økonomisk straff fra strømselvskap ?
  kampanjen kunne trenge noe mer klingene tittel gjerne =)

 43. lillebror sier:

  Nytt brev fra Agder Enegri denne uken.
  ——————————————————————————————————————
  13.02.2020

  «MÅLERBYTTE – VARSEL OM STENGING AV DITT ELEKTRISKE ANLEGG.
  Agder Energi Nett AS(AEN) har gjentatte ganger forsøkt å kontakte deg gjennom skriftlig korrespondanse, telefonoppringninger, direkte oppmøte på anleggsadressen etc. Det er helt nødvendig å avtale tid med deg for tilgang til det elektriske anlegget for å skifte av strømmåler på:
  Måle nummer : xxxx
  Anleggsadresse : xxxx
  Målepunktid : xxxx

  Nettleieavtalen og vilkår for tilknytning kan du finne på vår nettside www ae nett no. Følgende fremgår av nettleieavtalen § 5-1: «Nettselskapet BESTEMMER type måleutstyr, EIER måleutstyret og har ansvaret for INSTALLASJON , DRIFT OG KONTROLL av dette». Videre fremgår det av tilknytningsvilkårene § 6 første ledd : «Nettselskapet skal ha UHINDRET TILGANG til måleutstyret». AEN er gjennom lov/forskrift pålagt å bytte samtlige målere innenfor eget nettområde til AMS (Avansert Måle – og Styringssystem).

  Ettersom vi ikke har fått tilgang til det elektriske anlegget, medfører det at vi som nettselskap er forhindret i vår rett etter ovennevnte avtalebestemmelser til å bytte vår måler. Dette er ET VESENTLIG BRUDD på både standardavtalen og standardvilkårene.

  Det fremgår både av forbruker kjøpsloven §48a og nettleieavtalens kapittel 7, samt villkårenes kapitel 8, at vi da kan stanse overføringen av elektrisk energi. Videre fremgår det at nettkunden i så tilfelle må dekke alle kostnader ved stenging og eventuell gjenåpning på et senere tidspunkt. Det vil påløpe et gjennåpningsgebyr på minimum kr 5638,- som følge av brudd på nettleieavtalen §5-1. For mer informasjon om kostnader og gebyr se Agder Energi Nett sin hjemmeside.

  DETTE ER ET VARSEL OM AT DITT ANLEGG VIL BLI STENGT TIDLIGST 4 UKER ETTER DETTE BREVETS DATO. STENGNING KAN UNNGÅS HVIS DU STRAKS KONTAKTER OSS PÅ TLF 38607272, OG AVTALER TIDSPUNKT FOR MÅLERBYTTE. DERSOM ANLEGGET BLIR STENGT VIL GJENÅPNING IKKE FINNE STED MED MINDRE MÅLEREN SAMTIDIG BYTTES.

  Med hilsen Agder Energi Nett As»
  ——————————————————————————————————————

  Nå, er det ingen utvei lengre ser det ut til. Trussler om stenging av strøm og gjeld i årevis.
  Elendige stats terrorister.

  Noen fler som har fått lignende «endelig» svar denne uken ? pratet med dama i butikken på post avdelinga på Grim i Kristiansand, hun hadde 20-30 rekommanderte brev bare til grim fra Agder Energi, inkludert mitt. Kan vi gå å protestere noe plass ? Noen andre som bryr seg lengre i hele tatt ? =)

  Ang. det nest siste brevet jeg fikk om avlesing gebyr , hørte aldri noe mer om det gebyret.
  Mener å huske det var mars i fjord (2019) AE hadde planer om å iverksette gebyret men, ingen gebyr kom i min postkasse.

  Kan det finnes noe mulighet for å ignorere det siste brevet og ?
  Må si det virker mindre tvilsomt denne gangen…

  • Ingrid sier:

   Jeg synes du burde kontakte Einar Flydal og spørre ham om råd. Han vet mye om det juridiske: https://einarflydal.com/hjelp/

   Norges miljøvernforbund er også engasjert i denne saken, så mulig de også kan gi noen råd.

   Det finnes også grupper som «Stopp smartmålerne» og «Nei til AMS» der du kanskje kan henvende deg.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s